Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Kolejna nowela..

Niewiele czasu pozostało do wprowadzenia całkiem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem sejm uchwalił kolejną nowelizację tej dotychczasowej.
Doczekaliśmy się już więc ponad 40 zmian w ustawie.

Tym razem zmiany spowodowane są uchwaleniem ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). Uchwalenie wspomnianej ustawy spowodował wpływ na ustawę Pzp, przez co konieczne było dokonanie pewnych nowelizacji.

Art. 45. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.18)) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obsza- rze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;
2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdzia- łach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
2. b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
3. c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
4. d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.”.

Zmiany dotyczą więc kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Co jeśli nie zdążymy?

Według przepisów Polska ma czas do 18 kwietnia 2016 r. na wdrożenie  nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. Nowe przepisy wywołują rosnące zamieszanie i kontrowersje wśród teoretyków i praktyków zamówień publicznych między innymi ze względu na krótki czas pozostały do wdrożenia koniecznych zmian. Beneficjenci unijnych dotacji mogą jednak spać spokojnie. Jeżeli Polska nie zdąży wdrożyć nowych dyrektyw do ustalonego czasu, konsekwencje poniesie Skarb Państwa i to on zapłaci ewentualne kary finansowe. W przypadku opóźnień we wdrażaniu nowych dyrektyw Komisja Europejska będzie miała prawo uznać, że dotacje unijne są wydawane niezgodnie z przepisami i nie są wydatkami kwalifikowanymi.

Sytuację skomentował Grzegorz Borkowski z Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

„Jeżeli nie zdążymy z wdrożeniem tych przepisów, to rzeczywiście mogą się pojawić negatywne skutki dla budżetu. Nie poniosą ich jednak beneficjenci dofinansowania. Oni będą przecież działać zgodnie z polskim prawem, choć już niekoniecznie z nowymi dyrektywami. Dlatego ciężar finansowy weźmie na siebie budżet państwa.”

ZJAZD SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TUŻ TUŻ

Jeszcze tylko tydzień dzieli nas od kolejnej, XIV już edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanego przez APEXnet.

Tym razem 2 dniowych zjazd odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 w warszawskim hotelu Novotel przy ulicy Marszałkowskiej.

Swoją obecnością zaszczycą nas, jak co edycję, najlepsi specjaliści zamówień publicznych. Tym razem będą to: Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Damian Michalak, Ewa Wiktorowska, Michał Rogalski, Piotr Wiśniewski, Włodzimierz Dzierżanowski, Ewa Marcjoniak i Piotr Wiśniewski.

Podczas Zjazdu będziecie mogli uczestniczyć w wielu niezwykle interesujących wykładach, posłuchać oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym, wymienić się doświadczeniami i własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi zamówień publicznych, czeka też na Was mała niespodzianka :)

Pamiętajcie, Zjazd jest jednym z najważniejszych wydarzeń o tematyce zamówień publicznych w 2015 roku!

Dowiedź się więcej i zapisz się na

http://zjazd.apexnet.pl/

Już jest! Nowy raport PAXUS dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem PAXUS pt. „Samowolka w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków UE”. Raport został przygotowany na podstawie danych z roku 2014 zawartych w raportach oraz wynikach kontroli rocznych opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. W raporcie znajdziemy nie tylko dane pochodzące z roku 2014, ale także porównanie ich wartości z poprzednimi latami. Komentarze i wnioski dodał także ekspert kancelarii PAXUS, radca prawny Damian Michalak.
Według danych za rok 2014 do Urzędu Zamówień Publicznych zostało złożonych 279 wniosków o kontrolę doraźną zamówień współfinansowanych przez UE. Konieczne było również przeprowadzenie 182 postępowań wyjaśniających, cele ustalenia czy zaistniały przesłanki do wszczęcia kontroli doraźnej. Ostatecznie przeprowadzono jedynie 38 kontroli. Najczęstszym powodem podawanym przez składającego wniosek o kontrolę był powód naruszeń dotyczących oceny ofert.
Kontrole wykazały brak podstaw do stwierdzenia naruszeń ustawy Pzp w 70% wniosków. W pozostałych 30% takie podstawy zaistniały, natomiast 33,3% z nich nie miało wpływu na wynik postępowania.
Więcej szczegółów znajdziecie w pełnej wersji raportu, którego bezpłatnie pobierzecie ze strony www.paxus.pl
Po wpisaniu swojego maila dostaniecie również dostęp do pozostałych dostępnych raportów:
1. „Kult pozacenowych”, czyli co zmieniła nowelizacja w kryteriach oceny ofert na roboty budowlane
2. Podsumowanie trybów udzielania zamówień publicznych w 2014 roku
3. Przetargi w branży IT – podsumowanie 2014 r.
Oraz do przyszłych raportów, opublikowanych wkrótce.