Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2405 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 279 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Próg unijny
Treść pytania:
Jaki jest próg unijny dla dostaw w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej?
Odpowiedź:
Należy przyjąć próg jak dla jednostek samorządowych (215 tys. euro), chyba że z umowy przyznającej środki finansowe wynika inaczej.
Jerzy Czaban
Zastąpienie wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy innym wykonawcą
Treść pytania:
W wyniku postępowania wybrano najemcę, który nie płaci za najem kilkanaście miesięcy. Czy możemy tą samą umowę zawrzeć z innym najemcą na czas obowiązywania tejże umowy? Rozwiązać umowę z dotychczasowym wykonawcą i zamiast niego wybrać innego?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 6 Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów, których przedmiotem: 6) jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości;
Jerzy Czaban
Wadium
Treść pytania:
Wykonawca wnosi wadium w formie pieniężnej, ono sobie leży na rachunku zamawiającego i procentuje. Wykonawca chce, żeby kwotę wadium zaliczyć na poczet zabezpieczenia umowy. Czy w takiej sytuacji wykonawca zupełnie traci odsetki od wadium? Czy zamawiający powinien dla wykonawcy zwrócić same odsetki?
Odpowiedź:
Za okres zabezpieczający ofertę naliczone odsetki należą się wykonawcy. Zaliczenie wadium wniesionego w pieniądzu, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, następuje wraz z odsetkami (jeżeli wartość wymaganego zabezpieczenia jest wyższa niż wartość wadium z odsetkami).
Jerzy Czaban
Kary umowne
Treść pytania:
Czy zamawiający może nakładać kary umowne na wykonawcę i je potrącać czy nie ma takiej możliwości, zgodnie z ustawą covidową? Jeśli nie może, czy zamawiający w jakiś sposób może wyegzekwować nałożone kary umowne na wykonawcę?
Odpowiedź:
Epidemia Covid została oficjalnie odwołana. Kary można było naliczać również w okresie pandemii, jedynie nie można było egzekwować ich uiszczenia. Aktualnie, w związku z odwołaniem pandemii nie ma przeszkód w naliczaniu i egzekwowaniu kar.
Jerzy Czaban
termin związania ofertą
Treść pytania:
Wykonawca przesłał zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą. Problem w tym że samowolnie wydłużył go sobie o kilka dni. Nowy termin związania ofertą to 22 lipca a wykonawca w piśmie wskazał 27 lipca. Jakie czynności powinien podjąć Zamawiający?
Odpowiedź:
Przedłużenie terminu związania ofertą dokonane przez wykonawcę pokrywa wyznaczony termin przez zamawiającego. Nie musi Pan wykonywać w tym przypadku żadnych dodatkowych czynności.
Jerzy Czaban
Kryteria oceny
Treść pytania:
Czy mogę uznać doświadczenie trenera jeżeli wykonawca nie uzupełnił mi tabeli w formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem do swz, a jedynie dołączył referencje i napisał w tabeli, że doświadczenie trenera zgodnie z referencjami . Za to są punkty.
Odpowiedź:
Dołączone referencje są częścią oferty. W takim przypadku treść oferty (dołączone dokumenty) odpowiada wymogom SWZ mimo nie dostosowania oferty w całości do proponowanego formularza oferty.
Jerzy Czaban
kredyt obrotowy w rachunku a zdolność finansowa
Treść pytania:
Zamawiający postawił warunek dysponowania środkami finansowymi (lub zdolnością kredytową) o wysokości 250 tys. zł. Wykonawca przedłożył zaświadczenie z banku - W ramach rachunku udzielono odnawialnego kredytu obrotowego z limitem 500 tys. zł. Czy zamawiający musi wezwać o wyjaśnienia, czy wykonawca w dniu przygotowania informacji z banku korzystał z ww. kredytu, a jeżeli tak, w jakiej wysokości? Czy oświadczenie to może złożyć wykonawca, czy musi być to oświadczenie banku?
Odpowiedź:
Przedstawiony dokument potwierdza spełnienie wymaganego warunku i nie wymaga wyjaśnień.
Jerzy Czaban
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Treść pytania:
Roboty budowlane, okres gwarancji 3 lata, okres rękojmi 5 lat. Zamawiający wskazał, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione na okres rękojmi lub gwarancji. Na jaki okres powinno zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
Odpowiedź:
Na okres wykonania zamówienia całość. Na okres rękojmi można pozostawić nie więcej niż 30 % zabezpieczenia (art.. 453 ust. 2).
Jerzy Czaban
Brak formularza oferyty w ofercie - odrzucic czy nie
Treść pytania:
Proceura krajowa. Otrzymano ofertę bez formularza oferty a był wymagany razem z kosztorysem. Wykonawca przesłałą jedynie kosztorys na podstawie którego można ustalić wartośc oferty - pierwsze kryterium ocey ofert. Jednak z przesłanych dokumentów nie ma możliwości ustalenia drugiego z kryteriów oceny ofet czyli długości udzielanej gwarancji. Oferta do odrzucenia czy wezwaie do uzupelninia/wyjaśnieia?
Odpowiedź:
Treść oferty jest sprzeczna z wymaganiami opisanymi w SWZ. Oferta podlega odrzuceniu (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP)
Jerzy Czaban
Umowa wykonawcza do umowy ramowej - art. 314 ust. 1 pkt 1) pzp
Treść pytania:
Umowa ramowa zawarta przez jednostkę nadrzędną z jednym wykonawcą - konsorcjum . Umowa wykonawcza będzie zawarta przez jednostkę podległą na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1) - taki zapis jest w SWZ i umowie ramowej. Czy kierownik Zamawiającego podpisujący umowę wykonawczą i pracownik przeprowadzający "postępowanie wykonawcze" składają oświadczenia o których mowa w art. 56 pzp?
Odpowiedź:
Osoby te powinny złożyć oświadczenia.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy