Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2400 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 279 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Błąd w obliczeniu wartości Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formularzu ofertowym
Treść pytania:
Wykonawca w formularzu ofertowym (postępowanie w trybie podstawowym) podał kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy nieprawidłową tj. obliczył jej wartość od kwoty netto oferty (wymagana 5% z kwoty całkowitej oferty) . Czy taka oferta podlega odrzuceniu ewentualnie należy potraktować to jako błąd inny, rachunkowy itp. ?
Odpowiedź:
Oczywista omyłka rachunkowa.
Jerzy Czaban
Wykluczenie wykonawcy
Treść pytania:
Nie wprowadzono do SWZ zapisu o wykluczeniu wykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu agresji rosyjskiej. Termin otwarcia miał miejsce 28.04.2022 r. Postępowanie wszczęte było przed 16 kwietnia 2022 r. Co zamawiający powinien zrobić w takiej sytuacji?
Odpowiedź:
Wezwać wykonawcę do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7. Ustawy z 13.04.2022. Sprawdzić, czy właściciele (udziałowcy) nie ujęci są na liście MSW.
Jerzy Czaban
"oferta" poza platformą zakupową
Treść pytania:
Czy oferta, poprawnie podpisana, jednak niezaszyfrowana, przesłana nie za pomocą platformy zakupowej (nie przez miniPortal tylko bezpośrednio przez ePUAP) jest ofertą, którą uwzględnia się w informacji z otwarcia ofert? Czy sytuacja zmienia się, jeżeli ofertę wykonawca przesłałby nie za pomocą platformy, a oferta byłaby niepodpisana ?
Odpowiedź:
Ofertę uwzględnia się w informacji z otwarcia ofert lecz odrzuca, jeżeli została złożona w sposób sprzeczny z wymaganiami określonymi w SWZ. Oświadczenie woli jest skuteczne jeśli zostanie podpisane.
Jerzy Czaban
nowe oświadczenie
Treść pytania:
Czy mam żądać oświadczenia z art. 7 usta 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego od wykonawcy który złożył ofertę przed terminem ogłoszenia ww. ustawy?
Odpowiedź:
Zmiany SWZ można dokonywać jedynie do upływu terminu składania ofert. Jeśli cyt. ustawa weszła w życie po upływie terminu składania ofert, w tym postępowaniu nie jest możliwe uwzględnienie zawartych w niej wymogów.
Jerzy Czaban
Tryb podstawowy wariant II podmiotowe środki dowodowe
Treść pytania:
Czy w trybie podstawowym z opcją negocjacji podmiotowych środków dowodowych żąda się od wszystkich wykonawców przed negocjacjami czy po negocjacjach tylko od wykonawcy najwyżej ocenionego?
Odpowiedź:
W trybie podstawowym, z możliwością negocjacji, oferty złożone w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu, po otwarciu podlegają badaniu i ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert. Zaproszenie do negocjacji może być wysłane do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferta podlega odrzuceniu jeśli nie spełnia wymogów SWZ, wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania lub nie pełna warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zamówień podprogowych, art. 126 nie ma zastosowania.
Jerzy Czaban
Progi unijne
Treść pytania:
Jesteśmy zamawiającym publicznym określonym w art. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jaki obowiązuje (aktualnie dla nas) próg unijny dla robót budowlanych? Pozdrawiam.
Odpowiedź:
Próg unijny dla robót budowlanych wynosi 5 382 tys. euro (kurs 4,4536 zł).
Jerzy Czaban
OSP
Treść pytania:
Jaki jest próg unijny na dostawę dla Ochotniczych Straży Pożarnych (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp)? Jest to wartość 215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 zł ??
Odpowiedź:
Przyjmujemy taki sam próg jak dla jednostek samorządowych – 215 tys. Euro w przypadku dostaw lub usług przeliczając wg kursu 4,4536 zł/euro
Jerzy Czaban
rewizja w dokumencie
Treść pytania:
Komunikat ze strony weryfikacja podpisu: W dokumencie odnaleziono 2 rewizje. Rewizja 2 nie zawiera uwierzytelnienia elektronicznego. Czy dokonano zmian w dokumencie po dokonaniu podpisu? czy mam to przyjąć?
Odpowiedź:
Nastąpiła zmiana dokumentu po podpisaniu. Wezwać wykonawcę do złożenie nowego dokumentu, podając uzasadnienie faktyczne (nie zweryfikowany dokument)
Jerzy Czaban
Podpisana oferta
Treść pytania:
Wykonawca złożył ofertę wraz z załącznikami podpisaną podpisem XSAdES. Oferta składa się z dwóch: pliku PDF oraz pliku pdf.XSADES. Czy tak złożony podpis na ofercie jest poprawny? Czy zamawiający może uznać tak podpisaną ofertę?
Odpowiedź:
Można uznać.
Jerzy Czaban
Planowanie zamówień publicznych
Treść pytania:
jeżeli w roku 2022 nie planujemy zamówień, to czy wysłać do UZP pusty formularz Planu zamówień?
Odpowiedź:
Nie. W BZP zamieszcza się jedynie Plan postępowań.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy