Porady Ekspertów


Eksperci odpowiedzieli już na 2348 Waszych pytań.

W otwartej wersji EduStrefy masz dostęp do 278 odpowiedzi Ekspertów.
Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy


Przedmiot zamówienia.
Treść pytania:
Czy montaż:wyłącznika p.poż.,oświetlenia awaryjnego,wymiana:drzwi wejściowych,tablic elektrycznych,zasuw wodnych,naprawa:pokrycia dachowego,tynków,stolarki okiennej,przyłącza kanalizacji,wentylacji mechanicznej,poziomu c.o.,instalacji oświetleniowej,rynien,nawierzchni dróg wewnętrznych,włączeń rur spustowych,kominów wentylacyjnych,spalinowych,oświetlenia ulicznego-słupy,malowanie,udrożnienie kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej to robota budowlana czy usługa?
Odpowiedź:
Będą to roboty budowlane. W linku przesyłam stanowisko UZP, w którym podkreśla się, że rozumienie robót jest inne niż te wynikające stricte z prawa budowlanego. Obecnie definiujemy roboty przez bezpośrednie odniesienie do załącznika do dyrektywy. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/24641/Nowelizacja_PZP_www.pdf str. 7 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opis-i-szacowanie-przedmiotu-zamowienia-na-roboty-budowlane
Iwona Holka
sprawozdanie roczne
Treść pytania:
Czy w sprawozdaniu rocznym należy wykazać kwoty ubezpieczenia OC oraz kwoty za studia na uczelniach państwowych kilku pracowników ? sprawozdanie sporządza instytucja będąca państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
Odpowiedź:
Kwoty ubezpieczenia OC winny być wykazane w sprawozdaniu. Studia również. Mamy tu do czynienia z umową między zamawiającym a wykonawcą, więc jest to zamówienie podlegające sprawozdaniu.
Iwona Holka
Oświadczenie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp
Treść pytania:
Czy radca prawny, który sprawdza (parafuje) projekt umowy pod względem formalno-prawnym, powinien złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4? Czy jest on inną osobą wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania? Czy może powinien złożyć jedynie oświadczenie z art. 56 ust. 3? Chociaż w przypadku radcy mija się to z celem, ponieważ gdyby był karany nie mógł by wykonywać zawodu.
Odpowiedź:
Radca prawny składa oświadczenie, w sytuacji, gdy opracowuje element SWZ (projekt umowy) lub wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wyraża opinię na zadany przez Komisję problem). Parafowanie wzoru umowy (etap przygotowania postępowania) oznacza jedynie sprawdzenie pod względem formalnym i nie wymaga na tym etapie składania przez RP oświadczenia.
Jerzy Czaban
żądanie zapłaty zgodnie z art. 98, ust. 6 ustawy
Treść pytania:
Po wystąpieniu z żądaniem zapłaty wadium, zgodnie z art. 98, ust.6 w związku z niepieniężną formą wadium o której mowa art. 97, ust. 7, pkt 2-4 jak powinna przebiegać dalsza procedura - oczekujemy wpłaty na konto w określonym terminie???POZDRAWIAM!!
Odpowiedź:
Tak. Czekamy na wpłatę. Istotne, aby wniosek o „zamianę na gotówkę” został skutecznie złożony u gwaranta przed upływem ważności dokumentu wadialnego.
Jerzy Czaban
usługi społeczne powyżej progu
Treść pytania:
Witam, 1)Czy do oszacowania wartości zamówienia dot. szkoleń można zastosować Art. 35. ust 1. pkt 1) Ustawy Pzp, ? 2)Czy w przypadku szkoleń realizowanych w ramach zamówień na usługi społeczne powyżej progów unijnych wymagana jest Analiza potrzeb i wymagań przed każdym pojedynczym szkoleniem (postępowaniem)?
Odpowiedź:
Analizę potrzeb i wymagań zamawiający sporządza w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg unijny (Art. 266 ustawy PZP). Przy ustalaniu wartości stosuje się zasady wynikające z art. 28 i 29 ustawy Pzp.
Jerzy Czaban
poinformowanie o kwocie przeznaczonej na zamówienia
Treść pytania:
Kiedy Zamawiający podaje kwotę jaka zamierza przeznaczyć na zamówienie w trybie podstawowym w drugim i trzecim wariancie?
Odpowiedź:
W drugim podaje, w trzecim dopiero przed otwarciem ofert ostatecznych.
Iwona Holka
Zamówienia powtarzające się
Treść pytania:
Jesteśmy jednoosobową spółką komunalną. Czy zamówienia na dostawy i usługi, powtarzane okresowo, np. dostawy paliwa, czy usługi ochrony można ogłaszać na okres dłuższy niż rok, np. na 2-3 lata? Art. 35 nakazuje szacować je z uwzględnieniem okresu 12 m-cy. Czy umowa może być zatem dłuższa?
Odpowiedź:
Mogą być umowy zawierane do 4 lat. w przypadku chęci umowy dłuższej niż 4 lata, trzeba to dodatkowo uzasadniać. Powyższe reguluje przepis: 434 ust. 2 pzp.
Iwona Holka
Srodki dowodowe
Treść pytania:
Czy autoryzacja producenta trawy wystawiona dla wykonawcy i certyfikat producenta to przedmiotowe srodki dowodowe żądane wraz z ofertą?
Odpowiedź:
Tak, są to przedmiotowe środki dowodowe i należy ich wymagać wraz z ofertą.
Iwona Holka
minimalne wynagrodzenie
Treść pytania:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli tzw. najniższa krajowa uległa podwyżce o 200 zł i od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto. Minimalną stawkę godzinową w 2021 r. ustalono w wysokości 18,30 zł brutto. Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę koszt 1 roboczogodziny pracownika może wynosić 16,66 zł brutto ? Czy 18. 30 obowiązuje tylko na zlecenie?
Odpowiedź:
Pracownik ma otrzymać w skali miesiąca, jeżeli przepracował cały obowiązujący go czas pracy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę czyli 2800 brutto . Czyli jeżeli m-c ma 168 godzin to : 2800: 168 h = 16,67 a w m-cu gdzie norma godzin to 176 h : 2800: 176=15,91 Minimalna stawka za godzinę z rozporządzenia tj. 18,30 jest dla zleceniobiorców.
Iwona Nowak-Przybylska
Przetarg z wolnej ręki - po 01.01.2021
Treść pytania:
Postępowanie-przetarg unijny rozpoczęte w grudniu 2020r - \"stara ustawa\" zakończone w lutym 2021 i na kilka pakietów w łącznej kwocie 290 000,00zł netto nie złożono żadnej oferty, chcę zastosować wolną rękę na podstawie \"starej ustawy\" gdyż mówią o tym przepisy Stara ustawa: przepisy wprowadzające i przejściowe: art 91ust 4 pkt 4. Zastanawiam się, czy ten przepis przejściowy jest aktualny?
Odpowiedź:
W ustawie z dnia 11 września 2019 r.- Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych1) art. 91 ust. 1 pkt. 4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w następstwie postępowań lub konkursów wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy uchylanej w art. 89, zamawiający może udzielić zamówienia innego niż zamówienie publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie: 4) zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 89, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Przepis w dalszym ciągu obowiązuje i w konkretnej sytuacji może być zastosowany.
Jerzy Czaban


Chcesz przeczytać pozostałe porady Ekspertów? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy