SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia Publiczne dla praktyków. Ucz się na błędach innych.

Kontakt

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...

...Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych możesz weryfikować wyłącznie ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą, pomijając badanie i ocenę ofert sklasyfikowanych na dalszych pozycjach?

Cel szkolenia

Poznać i umieć zastosować prawa i obowiązki nałożone na zamawiających po 28 lipca 2016 roku.

Odbiorcy szkolenia

 • Członkowie komisji przetargowych i/lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia,
 • Pracownicy merytoryczni dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem,
 • Specjaliści, którzy chcieliby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne.
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Po szkoleniu

Poznanie kluczowych elementów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania po nowelizacji.

 

 

Program

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Plan zamówień publicznych:
 • Zamówienia uwzględnienie w planie – czy obowiązek ich zamieszczenia dotyczy również zamówień wyłączonych z ustawy
 • Zakres informacji zamieszczanych na stronie internetowej
 • Cel sporządzania planu
 1. Ustalenie wartości zamówienia:
 • Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części.
 • Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 • Zamówienia mieszane
 • Powody niedokonania podziału zamówienia na części
 1. Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
 • Zatrudnienie osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane
 • Obowiązek uwzględniania dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
 • W jakich sytuacjach wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mogłoby nie doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów
 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
 • Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
 • Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
 1. Tryby udzielania zamówień:
 • Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych.
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
 • Partnerstwo innowacyjne jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
 • Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu


NOWE AKTY WYKONAWCZE OBOWIĄZUJĄCE PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

POPRAWNY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania)
 • wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
 • kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
 • zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert
 • procedura odwrócona
 1. Badanie i ocena ofert:
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • rażąco niska cena:

- tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną?
- definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu
- udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
- zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen

 • uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
 • korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty


PROBLEMY PRZY REALIZACJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy
 2. Odstąpienie od umowy
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 4. Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE

 1. Czym są usługi społeczne
 2. Uproszczenia przy udzielaniu zamówień społecznych

- procedura pełna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 750.000 €
-  uproszczona procedura w zamówieniach o wartości mniejszej niż 750.000 €
 

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

Opinie

,,Szkolenie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Wiedza Eksperta, sposób przekazania wiadomości i ujęcie tematu powyżej oczekiwań.''

Katarzyna Repa- Gruszczyńska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej