SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych.

Kontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... prawie dziesięciokrotnie zwiększyła się w Polsce liczbą postępowań prowadzonych za zastosowaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert?


Cel szkolenia
Uzyskanie kompendium wiedzy z zakresu zamówień w sferze nauki na jednym szkoleniu. Tematyka niedostępna na innych szkoleniach – nieukierunkowanych na zamówienia w dziedzinach nauki.


Odbiorcy szkolenia
Pracownicy uczelni wyższych, PAN, instytutów badawczych pracujący w Wydziałach Zamówień Publicznych oraz Wydziałach Merytorycznych uczestniczący w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Po szkoleniu...
Bez trudu zidentyfikujesz zamówienia w dziedzinach nauki niepodlegających przepisom ustawy Pzp oraz skonstruujesz niewymierne kryteria oceny ofert na usługi badawcze.

Trener

Grzegorz Czaban

Trener zamówień publicznych od 1995 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

 

Program

 1. Zamówienia z dziedziny nauki
 • zamówienia wyłączone - art. 4. pkt. 3e oraz art. 4d. ust. 1 pkt.  ustawy Pzp)
 • dostawy rzeczy wytwarzanych wyłącznie w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych udzielane w trybach negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki
 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
 • kontakt na etapie przygotowania postępowania (doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ lub określenia warunków umowy)
 • kontakt na etapie przeprowadzania postępowania (wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i oferty, zawiadomienia)
 • sformalizowanie kontaktów i działania mające na celu zapewnienie, że udział w przetargu wykonawcy, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji
 • bezstronność i obiektywizm - nowe oświadczenia składane przez osoby mające bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania
 1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego
  • dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
  • Oznakowanie w zamówieniach publicznych o szczególnych cechach
 2. Dzielenie zamówienia publicznego na części
  • dzielenie zamówienia na części jako instrument wsparcia MŚP
  • zasady agregacji zamówień publicznych
 3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności;
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 • zdolności technicznej lub zawodowej.
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
 3. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert
  • Podstawowy dylemat: cena czy koszt?
  • ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny oraz kryterium ceny z wagą przekraczającą 60%
  • Kryteria jakościowe
 4. Badanie ofert
  • Oferta i oświadczenia dołączane do oferty
  • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 1. Zawarcie umowy i zasady dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Opinie

„Szkolenie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Wiedza Eksperta, sposób przekazania wiadomości i ujęcie tematu powyżej oczekiwań.”

Katarzyna Repa- Gruszczyńska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szkolenie przeprowadzone w sposób płynny, kompleksowy ale i z zachowaniem najważniejszych zagadnień na wysokim poziomie merytorycznym.

Tomasz Guz - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WROCŁAW, SCANDIC WROCŁAW 24-25 stycznia 2017 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia