Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... będąc osobą pomagającą w ustaleniu wartości zamówienia, opisie przedmiotu, warunkach, czy też kryteriach oceny ofert odpowiadasz personalnie z tytułu ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności zgodnego z przepisami ustawy wykonywania czynności odnoszących się do kluczowych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powierzanych pracownikom komórek merytorycznym.

Odbiorcy szkolenia

 • Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych

Po szkoleniu...

Poznanasz narzędzia i możliwości pozwalające zabezpieczyć interes Zamawiającego przy zachowaniu właściwej relacji pomiędzy moimi potrzebami, a ograniczeniami wynikającymi z ustawy PZP.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA

 1. Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Warunki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych – przypisanie winy
 3. Czyny zabronione (delikty) skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub wymierzeniem korekty
 4. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 5. Nieprawidłowość jako warunek wymierzenia korekty finansowej w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE


CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WYKONANIE WYMAGA POSIADANIA WIADOMOŚCI SPECJALNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia:

 • zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane),
 • zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy PZP (np. zamówienia składające się z zamówień klasycznych oraz sektorowych),
 • różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień,
 • zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych,
 • udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz  1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • nadużywanie znaków towarowych – czy mając ważną gwarancję na urządzenie mogę kupić konkretny produkt aby jej nie stracić?
 • oznakowanie,
 • wymagania naruszające zasadę uczciwej konkurencji,
 • produkt równoważny i zasady udowodnienia równoważności oferowanych produktów w świetle ustawy Pzp oraz Dyrektywy 2014/24/UE,
 • obowiązek podania przyczyn niedokonania podziału zamówienia na części,
 • wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane.

Warunki udziału w postępowaniu nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia, w tym:

 • limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej,
 • warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
 • warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 • wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,
 • post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,
 • weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców,
 • procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,
 • jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania),
 • oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej,
 • żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków,
 • procedura self-cleaning,
 • obowiązki i możliwości wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
 • zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, 
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

Kryteria oceny ofert w tym:

 • zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych,
 • kryterium kosztu,
 • oferta która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała.

Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym:

 • tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”,
 • prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu,
 • zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.


REALIZACJA I NADZÓR MERYTORYCZNY NAD WYKONYWANIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zespół osób do nadzoru udzielonego zamówienia:
 • kiedy jest powoływany - czy 1.000.000 euro, o którym mowa w przepisie dotyczy wartości zamówienia, czy kwoty zawartej umowy?
 • co należy powołać pierwsze Komisję Przetargową, czy Zespół do nadzoru?
 1. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 2. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów  w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 3. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy,
 4. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy,
 5. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu,
 6. Problematyka zmian elementów umowy, które były przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. terminu wykonania).


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Właściwy dobór tematów pod kątem działania komisji Przetargowej. Duży plus za możliwość zadania pytań na bieżąco.

Roman Krzywda - Politechnika Warszawska

„Szkolenie w którym warto wziąć udział. Pozwala zamawiającemu spojrzeć na postępowanie oczami kontrolującego i zweryfikować poprawność dokonywanych czynności.

Elżbieta Zasadzińska - CKE