Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów. | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

Program

ROBOTY BUDOWLANE I OBIEKT BUDOWLANY – szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 • Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia
 • Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przy opisie przedmiotu zamówiena na roboty budowlane
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość i jej znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia
 • Zamówienia dodatkowe na roboty budowlane
 • Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane
 • Jak to jest naprawdę w przypadku robót zamiennych  przy wykonywaniu robót budowlanych
 • Kiedy stosować warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane
 1. Kryteria oceny ofert na roboty budowlane:
 • Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych – definicja
 • Czy w zamówieniach na roboty budowlane można stosować jako jedyne kryterium – najniższa cena
 • Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne, jakościowe, środowiskowe i społeczne oraz kurtuazyjne
 • Kwalifikacje kadry, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Opis kryteriów oceny
 • Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert
 • Opis sposobu oceny ofert
 1. Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:
 • Kosztorys inwestorski jako podstawa ustalenia wartości zamówienia
 • Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych
 • Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji w robotach budowlanych
 • Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy
 • Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku udzielania zamówień w częściach
 1. Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 • Wyjaśnianie treści SIWZ
 • Zmiany treści SIWZ
 • Kiedy konieczna jest zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
 • Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
  • opis sposobu oceny spełnienia warunków,
  • wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków
  • poleganie na zásobách podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  • odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków
  • ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia
  • udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
  • zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych
 1. Specyfika zamówienia „zaprojektuj i zbuduj” – zalety i wady tego rozwiązania
   

UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 1. Umowy i realizacja robot budowlanych w powiązaniu z SIWZ
 2. Umowy o prace projektowe, Umowy ramowe w robotach budowlanych, zmiany umów budowlanych
 3. Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia
 4. Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych,
 5. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
 6. Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
 7. Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć
 8. Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć

 

      ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA

 

      7.ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

Opinie

Szkolenie przeprowadzone w doskonałej formie, z ogromnym zaangażowaniem wykładowcy w tematyce zamówień publicznych, w sposób bardzo dostępny, przekonujący z przyjaznym i ciekawym przekazaniem przepisów określonych w ustawie i dokumentach wykonawczych do ustawy.

Marta Strawa - Powiatowy Zarząd Dróg - Grodzisk Mazowiecki

Mówienie o sprawach trudnych, wiecznie modyfikowanych w sposób ciekawy, wręcz pasjonujący, jest wielką sztuką. Sztuka ta udaje się p. Jerzemu Czabanowi. Osoba trenera jest głównym kryterium wyboru szkolenia w firmie ApexNet.

Hanna Makowicz - PEWIK Gdynia Sp. z o.o.