Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

ODBIORCY SZKOLENIA:

• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Działy inwestycji,
• Działy merytorycznie
• Kontrolerzy

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

I. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Realizacja projektu e-ZAMÓWIENIA – co w przypadku, gdy system nie
zostanie wdrożony do 18 października 2018 r.?
2. Formy oświadczeń składanych przez wykonawców w postępowaniach
wszczętych po 18 kwietnia 2018 r.:
a. Oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
roboty budowlane o wartości poniżej progów unijnych.
b. Jednolity elektroniczny dokument zamówienia.
3. Forma oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.


II. ROBOTY BUDOWLANE I OBIEKT BUDOWLANY
1. Szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych i praktyczne
znaczenie tych pojęć.
2. Obowiązek powołania zespołu do nadzoru wykonywanych robót
budowlanych.
3. Nowa ocena pojęcia „postępowania o udzielenie zamówienia” i wynikające
z tego konsekwencje praktyczne.


III. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY
BUDOWLANE:
1. Opis przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem są roboty
budowlane :
a. Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu
zamówienia,
b. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przy opisie przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane.
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość i jej
znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia,
d. Zamówienia dodatkowe na podobne roboty budowlane,
e. Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane,
f. Jak to jest naprawdę w przypadku robót zamiennych przy
wykonywaniu robót budowlanych ?
g. Kiedy stosować warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia
na roboty budowlane?
2. Kryteria oceny ofert na roboty budowlane – jak zachować najlepszą
relację jakości i ceny oferty?
a) Czy w zamówieniach na roboty budowlane można stosować jako
jedyne kryterium – najniższa cena ?
b) Jak liczyć koszty życia obiektu w przypadku robót budowlanych?
c) Celowość stosowania kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne,
jakościowe, środowiskowe i społeczne.
d) Kryteria „kurtuazyjne” w postępowaniu o udzielenie zamówienia –
czy takie kryteria spełniają wymogi ustawy Pzp?
e) Kwalifikacje kadry, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ?
f) Opis kryteriów oceny,
g) Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert,
h) Opis sposobu oceny ofert,
3. Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:
a. Kosztorys inwestorski/ planowane koszty, jako podstawa
ustalenia wartości zamówienia.
b. Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w
odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych,
c. Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania
ustawy
d. Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku
udzielania zamówień w częściach,
4. Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. wyjaśnianie treści siwz,
b. zmiany treści siwz
c. niezbędne warunki wymagane od wykonawców ubiegających się
o zamówienie:
a) opis sposobu oceny spełnienia warunków,
b) wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania
spełnienia wymaganych warunków,
c) poleganie na zásobách podmiotów trzecich w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
d) odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających
swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych
warunków,
e) ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie
zamówienia,
f) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej ,
g) zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców
robót budowlanych.
5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
a. Prymat trybów podstawowych w zzamówieniach
publicznych.
b. Jaki tryb wybrać po unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie podstawowycm, gdy czas nagli ?


IV. UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
1. Umowy i realizacja robot budowlanych na warunkach określonych w ofercie.
2. Umowy o prace projektowe, Umowy ramowe w robotach budowlanych,
3. Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy na roboty budowlane.
4. Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących
podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia.
5. Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania
podwykonawców robót budowlanych,
6. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane.
7. Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
8. Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły
okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
9. Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć.

Opinie

Szkolenie przeprowadzone w doskonałej formie, z ogromnym zaangażowaniem wykładowcy w tematyce zamówień publicznych, w sposób bardzo dostępny, przekonujący z przyjaznym i ciekawym przekazaniem przepisów określonych w ustawie i dokumentach wykonawczych do ustawy.

Marta Strawa - Powiatowy Zarząd Dróg - Grodzisk Mazowiecki

Mówienie o sprawach trudnych, wiecznie modyfikowanych w sposób ciekawy, wręcz pasjonujący, jest wielką sztuką. Sztuka ta udaje się p. Jerzemu Czabanowi. Osoba trenera jest głównym kryterium wyboru szkolenia w firmie ApexNet.

Hanna Makowicz - PEWIK Gdynia Sp. z o.o.