Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie z zakresu robót budowlanych, które zostaną dokładnie omówione pod kątem udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak w prosty i poprawny sposób przygotować postępowanie oraz w szczególności, jakie zapisy uwzględnić w umowie, by zabezpieczyć swój interes.

ODBIORCY SZKOLENIA:

• Pracownicy komórek zamówień publicznych
 

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

 

Program

I. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia od 18 października 2018 r.:
a. O wartości niższej niż „próg unijny”,
b. O wartości wyższej niż „próg unijny”


2. Formy oświadczeń składanych przez wykonawców w postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2018 r.:
a. Oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości poniżej progów unijnych.
b. Jednolity elektroniczny dokument zamówienia – co po kwietniu 2019 r. ?


3. Forma oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Jak korzystać z miniPortalu przy składaniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów.
5. Kiedy i czy możemy korzystać z poczty imail w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Czy warto odroczyć termin wprowadzenia elektronizacji zamówień „podprogowych”?


II. ROBOTY BUDOWLANE I OBIEKT BUDOWLANY
1. Szczególna regulacja na potrzeby zamówień publicznych i praktyczne znaczenie tych pojęć.
2. Obowiązek powołania zespołu do nadzoru wykonywanych robót budowlanych.
3. Nowa ocena pojęcia „postępowania o udzielenie zamówienia” i wynikające z tego konsekwencje praktyczne.
4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego – wymagane uprawnienia i obowiązki w świetle ustawy Prawo budowlane.


III. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE:
1. Opis przedmiotu zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane :
a. Dokumentacja projektowa jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia,
b. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przy opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zawartość i jej znaczenie przy opisie przedmiotu zamówienia,
d. Zamówienia dodatkowe na podobne roboty budowlane,
e. Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane,
f. Jak to jest naprawdę w przypadku robót zamiennych przy wykonywaniu robót budowlanych ?
g. Kiedy stosować warunki społeczne przy wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane?


2. Kryteria oceny ofert na roboty budowlane – jak zachować najlepszą relację jakości i ceny oferty?
a) Czy w zamówieniach na roboty budowlane można stosować jako jedyne kryterium – najniższa cena ?
b) Jak liczyć koszty życia obiektu w przypadku robót budowlanych?
c) Celowość stosowania kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne, jakościowe, środowiskowe i społeczne.
d) Kryteria „kurtuazyjne” w postępowaniu o udzielenie zamówienia – czy takie kryteria spełniają wymogi ustawy Pzp?
e) Kwalifikacje kadry, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty ?
f) Opis kryteriów oceny,
g) Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert,
h) Opis sposobu oceny ofert,


3. Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:
a. Kosztorys inwestorski/ planowane koszty, jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.
b. Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych,
c. Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy
d. Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku udzielania zamówień w częściach, lub w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych.
e. Wartość dodatkowych robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych zamówień których zamawiający zamierza udzielić wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe.


4. Opracowanie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co chcemy przekazać potencjalnym wykonawcom?
a. Obowiązek upublicznienia siwz
b. wyjaśnianie treści siwz,
c. zmiany treści siwz,
d. niezbędne warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:

  • opis sposobu oceny spełnienia warunków,
  • wspólne ubieganie się o zamówienie i sposób wykazania spełnienia wymaganych warunków,
  • poleganie na potencjale podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • odpowiedzialność podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia wymaganych warunków,
  • ustawowe wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej ,
  • zasady zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych.


5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
a. Prymat trybów podstawowych w zamówieniach publicznych.
b. Jaki tryb wybrać po unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, gdy czas nagli ?


IV. UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
1. Umowy i realizacja robót budowlanych na warunkach określonych w ofercie.
2. Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy na roboty budowlane.
3. Obowiązkowe postanowienia uwzględniające zmiany przepisów dotyczących podatków, składek lub najniższego wynagrodzenia.
4. Obowiązkowe postanowienia dotyczące zatrudniania i wynagradzania podwykonawców robót budowlanych,
5. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane.
6. Zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
7. Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpiły okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć.
8. Okoliczności odstąpienia od umowy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego wcześniej nie można było przewidzieć.


V. RODO w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
1. Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.
2. Jawność protokołu postępowania oraz załączników w kontekście RODO.

Opinie

Szkolenie przeprowadzone w doskonałej formie, z ogromnym zaangażowaniem wykładowcy w tematyce zamówień publicznych, w sposób bardzo dostępny, przekonujący z przyjaznym i ciekawym przekazaniem przepisów określonych w ustawie i dokumentach wykonawczych do ustawy.

Marta Strawa - Powiatowy Zarząd Dróg - Grodzisk Mazowiecki

Mówienie o sprawach trudnych, wiecznie modyfikowanych w sposób ciekawy, wręcz pasjonujący, jest wielką sztuką. Sztuka ta udaje się p. Jerzemu Czabanowi. Osoba trenera jest głównym kryterium wyboru szkolenia w firmie ApexNet.

Hanna Makowicz - PEWIK Gdynia Sp. z o.o.