Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Prawo cywilne w zamówieniach publicznych. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Prawo cywilne w zamówieniach publicznych.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w przepisach pozwalających negocjować umowy o zamówienia publiczne po ich podpisaniu.

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Pracownicy merytoryczni

Program

Kodeksowa zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenie w Prawie zamówień publicznych
 

 1. Przepisy ustawy Pzp dotyczące umów o zamówienia publiczne: przedmiotu zamówienia, podwykonawstwa, zaliczek, waloryzacji wynagrodzeń, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czasu trwania umowy, odstąpienia od umowy, zmian w umowie, unieważnienia umowy
 2. Podstawowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umów: rodzaje i typy umów, pojęcie umowy wzajemnej, strony umowy

Kształtowanie zapisów umów

 1. Zapisy umowy dotyczące obowiązków wykonawcy:
 2. Zapisy umowy dotyczące sposobu rozliczania: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe, maksymalne wynagrodzenie umowne a wynagrodzenie ofertowe, prawo opcji; płatności częściowe;
 3. Zapisy umowy dotyczące odbioru zamówienia: zasady odbioru, protokół odbioru a protokół dostawy, odbiór dzieła w myśl przepisów o prawie autorskim, odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, częściowe i odbiór końcowy, rozruch i odbiór pogwarancyjny;
 1. Zapisy umowy dotyczące kar umownych: czy kara umowna ma być mobilizacją do terminowego, rzetelnego wykonania zamówienia czy też ma mieć charakter odszkodowawczy? Jak przekłada się poziom kar umownych na ceny w ofertach? Jakie są możliwości negowania przez wykonawców nakładania kar umownych? Jak poziom kar określonych w umowie i ich faktyczne naliczenie traktowane jest przez sądy powszechne?
 2. Zapisy umowy dotyczące odstąpienia od umowy
 3. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy: zmiany istotne i nieistotne, przewidziane przez Zamawiającego
 4. Gwarancja i rękojmia: różnice, wpływ na zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, egzekwowanie w praktyce
 5. Waloryzacja wynagrodzenia – zasady i zapisy umów, waloryzacja automatyczna a negocjowalna


Wpływ wykonawcy na zapisy umowy – przykłady orzeczeń KIO

Analiza umowy pod kątem prawidłowości jej zapisów

Opinie

Kompetencje, komunikatywność, fachowa wiedza- Pan Damian Michalak w mojej ocenie jest godnym polecenia ekspertem.

Beata Pluta - Główny Urząd Statystyczny

Niezwykle ciekawe i przydatne szkolenie, które można wykorzystać w praktyce zawodowej przy obsłudze prawnej Zamawiających. Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Możliwość zadawania pytań na które prowadzący znał odpowiedzi. Polecam.

Łukasz Piątkowski - JW 4724