Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Osoby przygotowujące oferty
  • Osoby weryfikujące propozycje konkurencji
  • Doradzające Wykonawcom
  • Wykonawcy
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

Dzień I – Janusz Osowski


1. Omówienie aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB): (Dyrektywy UE, Ustawy i Rozporządzenia oraz Decyzje MON)
1.1 Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2 Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. Dyrektywa 81 - Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje. (Definicja sprzętu wojskowego i zamówień newralgicznych w rozumieniu ustawy Pzp)


3. Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB)
3.1 Bezpieczeństwo informacji (art. 131g ust. 1);
3.2 Bezpieczeństwo dostaw ((art. 131g ust. 2).


4. Zasady i tryb postępowań o udzielenie zamówień, do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych:
4.1 Zamówienia dotyczące sprzętu wojskowego o wartości poniżej 443 000 euro – dla dostaw lub usług, 5 225 000 euro – dla robót budowlanych - podstawa art. 131b (przykładowe rozwiązania, uregulowania).
4.2 Zamówienia, zwolnione ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 5:
a) którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub
b) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa, lub
c) jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa publicznego, lub
d) którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa
– w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów dotyczących bezpieczeństwa państwa określonych w lit. a–d nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy.
4.3 Zamówienia, zwolnione ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 5b dotyczące produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (w tym zakresie obowiązuje Decyzji. 367/MON z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa).


5. Wymagania stawiane wykonawcom „nowych zadań” – brak możliwość przedłożenia referencji lub realizacji zadań pokrewnych:
5.1 Dokumenty, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 r.))
5.2 Możliwości żądania dodatkowych dokumentów w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.


6. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB), Wymagania w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień (warunki udziału to nie tylko uprawniania ale… czy w każdym zamówienia w dziedzinie OiB wymagana jest koncesja
– szczegółowa analiza obowiązujących przepisów).


7. Kryteria oceny ofert w zamówienia w dziedzinie OiB.


8. Zasady i sposób zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, w kontekście uprawnień zamawiającego. (Wymagania w stosunku do wykonawców biorących udział


9. w postępowaniu w zakresie ochrony informacji niejawnych). Przesłanki wykluczenie wykonawców, (art. 131e), zasady wykluczeni wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych


10. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (art. 131m) – wymogi stawiane podwykonawcom, ich weryfikacja i ewentualna zmiana podwykonawców w trakcie trwania umowy.


11. Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.


Dzień II – Łukasz Czaban
1. Zmiany w procedurach zamówieniowych wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Zmieniającej ustawę – prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
• Zamówienia publiczne powyżej progu unijnego po 18 października 2018r.
- nowa definicja środków komunikacji elektronicznej – zakaz komunikacji faksem,
- czynności wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- dopuszczalne odstępstwa od elektronizacji.
• Zamówienia publiczne poniżej progu unijnego po 18 października 2018r.


2. Mini portal e-zamówień
• Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.
• Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.
• Komunikacja z Zamawiającym.


3. Elektronizacja zamówień publicznych
• Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
• Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


4. Najczęściej popełniane błędy przy elektronizacji
• Zmiana lub wycofanie oferty elektronicznej.
• Używanie podpisu elektronicznego – które z dokumentów, wniosków czy wyjaśnień bezwzględnie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Rozmiar pliku zawierającego ofertę jest zbyt obszerny aby go przekazać wskazanym środkiem komunikacji elektronicznej.
• Skanowanie formularza ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu czy JEDZ’a, a następnie składanie podpisu elektronicznego na wytworzonym w ten sposób pliku elektronicznym.
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie dokumentu zabezpieczenia – czy dopuszczalne jest postać papierowa?
• Forma zobowiązania podmiotów trzecich.
• Które dokumenty i oświadczenia mogą być składane w formie elektronicznej kopii?
• Weryfikacja podpisów elektronicznych wystawionych w innych krajach Unii Europejskiej.


5. Postępowanie do progu unijnego
• Składanie ofert.
• Komunikowanie się z Zamawiającym.
• Wymagania w stosunku do składanych dokumentów.


6. Jawność postępowania
• Procedura jawnego otwarcia ofert po elektronizacji
• Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
• Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP
• Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę?

Opinie

Poziom szkolenia merytorycznie doskonały. Organizacyjnie również.

Wojciech Cyrkowicz - AUTOBUS Sp. zo.o.

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana zawsze mają bardzo wysoką wartość merytoryczną.

Anna Bazyluk - PK Sp. z o.o.