Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby przygotowujące oferty
 • Osoby weryfikujące propozycje konkurencji
 • Doradzające Wykonawcom
 • Wykonawcy
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Program

DZIEŃ 1 – JANUSZ OSOWSKI

 1. Obrót specjalny:
 1.  Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
 2.  Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie  wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 1. Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje, wyłączenia ustawowe – po nowelizacji.
 2. Przygotowanie postępowania:
 1. Zasady kwalifikacji, opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB) –:
 1. opis przedmiotu jako skuteczna metoda na „ustawienie” postępowania pod konkretnego  wykonawcę/ producenta,
 2. błędy w opisie przedmiotu zamówienia,
 3. ustawowe przesłanki dopuszczające stosowanie w opisie przedmiotu znaków towarowych, patentów, źródeł lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt. Rozwiązania równoważne – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w tym zakresie,
 4. bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo dostaw,
 1. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB), błędy w określeniu warunków:
 1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 2. zdolności techniczne lub zawodowe,
 3. sytuacja ekonomiczna i finansowa.
 1. Przesłanki wykluczenie wykonawców, zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych – po nowelizacji ustawy,
 2. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
   
 1. Ocena  jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.
 1. Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON.

 

DZIEŃ 2 – ŁUKASZ CZABAN

 

TRYBY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE OiB

 1. Tryby w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zalety i wady poszczególnych procedur
 2. Przesłanki stosowania trybów nie podstawowych,
 3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu
 5. Terminy ustawowe

BADANIE OFERT

 1. Przesłanki odrzucenia oferty
 2. Unieważnienie postępowania
 3. Kryteria oceny ofert, w tym
 • wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • definicja najkorzystniejszej oferty
 • zamówienia publiczne z nakazem stosowania pozacenowych kryteriów oceny
 • kryteria wymierne
 • kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji przy wykorzystaniu macierzy porównania parami

JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

 1. Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania
 2. Termin i sposób udostępniania
 3. Zakres informacji podlegający zasadzie jawności
 4. Podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację

Opinie

Poziom szkolenia merytorycznie doskonały. Organizacyjnie również.

Wojciech Cyrkowicz - AUTOBUS Sp. zo.o.

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana zawsze mają bardzo wysoką wartość merytoryczną.

Anna Bazyluk - PK Sp. z o.o.