SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców

Kontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Osoby przygotowujące oferty
 • Osoby weryfikujące propozycje konkurencji
 • Doradzające Wykonawcom
 • Wykonawcy
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Program

Dzień I – JANUSZ OSOWSKI


1. Obrót specjalny:
1.1. Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2. Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. Cyberbezpieczeństwo – ustawa, nowelizacja ustawy pzp


3. Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje, wyłączenia ustawowe.


4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. ustawowe przesłanki dopuszczające stosowanie w opisie przedmiotu znaków towarowych, patentów, źródeł lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt. Rozwiązania równoważne – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
w tym zakresie,
4.2. bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo dostaw,


5. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB), błędy w określeniu warunków:
5.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
5.2. zdolności techniczne lub zawodowe,
5.3. sytuacja ekonomiczna i finansowa.


6. Przesłanki wykluczenie wykonawców, zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych – po nowelizacji ustawy.
7. Ocena ofert, zmian przesłanki odrzucenia oferty.
8. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa


9. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.
9.1. Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON.


Dzień II - ŁUKASZ CZABAN


1. Tryby udzielenia zamówienia w dziedzinie oib
1.1. Tryby w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zalety i wady poszczególnych procedur,
1.2. Przesłanki stosowania trybów nie podstawowych,
1.3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
1.4. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu,
1.5. Terminy ustawowe.


2. Unieważnienie postępowania.
3. Elektronizacja zamówień publicznych w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.


4. Kryteria oceny ofert, w tym:
4.1. wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4.2. definicja najkorzystniejszej oferty,
4.3. zamówienia publiczne z nakazem stosowania pozacenowych kryteriów oceny,


5. Jawność postępowania
5.1. Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania,
5.2. Termin i sposób udostępniania,
5.3. Zakres informacji podlegający zasadzie jawności,
5.4. Podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację,
5.5. Ograniczenia jawności w PZP i RODO.

Opinie

Poziom szkolenia merytorycznie doskonały. Organizacyjnie również.

Wojciech Cyrkowicz - AUTOBUS Sp. zo.o.

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana zawsze mają bardzo wysoką wartość merytoryczną.

Anna Bazyluk - PK Sp. z o.o.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 29-30 października 2018 Łukasz Czaban, Janusz Osowski 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia