Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Osoby przygotowujące oferty
  • Osoby weryfikujące propozycje konkurencji
  • Doradzające Wykonawcom
  • Wykonawcy
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

Dzień I - ŁUKASZ CZABAN


1. Tryby udzielenia zamówienia w dziedzinie oib
1.1. Tryby w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zalety i wady poszczególnych procedur,
1.2. Przesłanki stosowania trybów nie podstawowych,
1.3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
1.4. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu,
1.5. Terminy ustawowe.


2. Unieważnienie postępowania.


3. Elektronizacja zamówień publicznych w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.


4. Kryteria oceny ofert, w tym:
4.1. wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4.2. definicja najkorzystniejszej oferty,
4.3. zamówienia publiczne z nakazem stosowania pozacenowych kryteriów oceny,


5. Jawność postępowania
5.1. Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania,
5.2. Termin i sposób udostępniania,
5.3. Zakres informacji podlegający zasadzie jawności,
5.4. Podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację,
5.5. Ograniczenia jawności w PZP i RODO.

 

Dzień II – JANUSZ OSOWSKI


1. Obrót specjalny:
1.1. Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2. Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. Cyberbezpieczeństwo – ustawa, nowelizacja ustawy pzp


3. Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje, wyłączenia ustawowe.


4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. ustawowe przesłanki dopuszczające stosowanie w opisie przedmiotu znaków towarowych, patentów, źródeł lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt. Rozwiązania równoważne – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
w tym zakresie,
4.2. bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo dostaw,


5. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB), błędy w określeniu warunków:
5.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
5.2. zdolności techniczne lub zawodowe,
5.3. sytuacja ekonomiczna i finansowa.


6. Przesłanki wykluczenie wykonawców, zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych – po nowelizacji ustawy.


7. Ocena ofert, zmian przesłanki odrzucenia oferty.


8. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa


9. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.
9.1. Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON.

 

Opinie

Poziom szkolenia merytorycznie doskonały. Organizacyjnie również.

Wojciech Cyrkowicz - AUTOBUS Sp. zo.o.

Szkolenia prowadzone przez Pana Łukasza Czabana zawsze mają bardzo wysoką wartość merytoryczną.

Anna Bazyluk - PK Sp. z o.o.