SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce.

Kontakt

Magdalena Ziółkowska

telefon: 22 205 89 03
magdalena.ziolkowska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... 18 kwietnia 2016 r. minął termin implementacji zamówieniowych dyrektyw unijnych.

Cel szkolenia
Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE.

Odbiorcy szkolenia
Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:

 • zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
 • wykonawcy
 • kontrolerzy
 • eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Będziesz w stanie rozpoznać obszary własnej działalności zawodowej wymagające korekt wynikających z konieczności przestrzegania nowych dyrektyw zamówieniowych.

 

Trener

Program

 1. Nowe definicje legalne
 • Likwidacja podziału usług na priorytetowe i niepriorytetowe
 • Definicje związane z elektronizacją zamówień (elektroniczne środki komunikacji, katalog elektroniczny)
 • Nowa definicja najkorzystniejszej oferty
 1. Nowe wyłączenia
 • Pożyczki i kredyty
 • Wybrane usługi prawne
 • Usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom
 1. Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych
 2. Zmiany w zakresie planowania zamówień i ustalaniu ich wartości
 • Wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień
 • Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Szacowanie zamówień podlegających odnowieniu w określonym czasie, usług ubezpieczeniowych oraz usług projektowania
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace w niektórych usługach i robotach budowlanych
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Zmiany w zakresie zawartości i udostępniania SIWZ
 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
 • Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
 • Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
 • Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej
 1. Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych
 • Krótsze terminy w procedurze unijnej
 • Przyspieszona procedura nieograniczona
 • Większa elastyczność w dokonywaniu wyboru trybów negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia (negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny)
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Zmiany w zakresie przesłanek stosowania trybów negocjacyjnych bez ogłoszenia (negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki)
 1. Oferta – badanie i ocena po nowelizacji
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Rażąco niska cena lub koszt
 • Nowe kryteria oceny ofert
 • Zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%
 • Rachunek kosztów cyklu życia, jako narzędzie efektywnego wydatkowania środków publicznych
 1. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji
 • Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
 • Zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy
 1. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
 • Zwiększenie ochrony prawnej w procedurze unijnej
 • Możliwość częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania podczas rozprawy

 

Opinie

Szkolenie oceniam na poziomie celującym. Kompetencja i komunikatywność prowadzącego w pełni spełnia moje oczekiwania (dlatego też korzystam z Państwa oferty). W przyszłości, z całą pewnością skorzystam z Państwa oferty . Pozdrawiam :)

Agnieszka Sułkowska - 43 WOG Świętoszów

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
TORUŃ, MERCURE 25 stycznia 2017 Łukasz Czaban 495.00 zł netto

+ 23% VAT

RADOM, HOTEL AVIATOR 8 lutego 2017 Grzegorz Czaban 445.50 zł netto 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-01-25

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia