Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 dla zaawansowanych. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016 dla zaawansowanych.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
...ponad połowa uwzględnionych odwołań przez KIO jest konsekwencją nieumiejętnej obrony własnych zapisów SIWZ przez Zamawiającego?

Cel szkolenia
Celem szkolenia bedzie nabycie umiejętności zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych po 28 lipca 2016 roku.

Odbiorcy szkolenia

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Osoby pracujące w komisjach przetargowych
 • Pracownicy merytoryczni
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Zamawiający, poprzez właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie potrafił zabezpieczyć swój interes.

 

KURS TRWA 3 dni

Program

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 

 1. Formy wsparcia Zamawiającego:
 • powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej,
 • biegły w zamówieniach publicznych,
 • doradztwo w drodze dialogu technicznego:
  • Wszczęcie dialogu technicznego,
  • Zasady prowadzenia dialogu technicznego,
  • Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone dialogiem technicznym.

Opis przedmiotu zamówienia

Aspekty społeczne, w tym wymagania:

 •  zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane
 • w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Podział zamówienia na mniejsze części jako element wsparcia MŚP:

 • definicja MŚP;
 • dopuszczenie składania ofert częściowych - bezwarunkowe, ograniczone do wskazanych liczby części zamówienia, ograniczone do możliwości wyboru oferty częściowej w zakresie ograniczonej liczby części;
 • powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Prawo opcji - definicja, warunki stosowania;

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej oraz STWiOR; zakres dokumentacji projektowej w zależności od formy ustalonego wynagrodzenia.

Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 1. Warunki udziału w postępowaniu. Zastanawiamy się nad aspektem określenia swoich oczekiwań dotyczących zdolności Wykonawców do należytego wykonania zamówienia:
 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności;
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 • zdolności technicznej lub zawodowej.
 1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
 • obligatoryjne,
 • fakultatywne.
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcja.
 3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 4. Opis sposobu przygotowywania ofert – znamy już swoje oczekiwania dotyczące przedmiotu zamówienia, zastanawiamy się teraz w jaki sposób uzyskać potwierdzenie zrozumienia tych oczekiwań od Wykonawców:
 5. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące treści oferty;
 6. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące formy oferty.
 7. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert – ustalamy swoje oczekiwania co do elementów oferty podlegających ocenie:
 8. Podstawowy dylemat: cena czy koszt?
 9. ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny
 10. Poprawny dobór kryteriów oceny ofert;
 11. Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych;
 12. Skutki błędnego określania znaczenia kryteriów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
 

 1. Oferta oraz oświadczenia dołączane do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 2. Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej:
 • pojęcie „grupy kapitałowej”,
 • zasady składania oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Poprawianie omyłek w ofertach:
 • oczywistych pisarskich,
 • oczywistych rachunkowych
 • innych - niepowodujących istotnych zmian w ofercie
 1. Wstępna ocena wiarygodności Wykonawcy na podstawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub uproszczonych oświadczeń w procedurze krajowej,
 2. Badanie ofert, w tym:
 • ustalenie czy treść oferty odpowiada treści SIWZ,
 • rażąco niska cena lub koszt,
 • błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 • złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji,
 • sprawdzanie prawidłowości wniesienia wadium,
 1. Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu.
 2. Składanie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
 • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
 • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
 • brak podstaw wykluczenia.
 1. Ponowne składanie, uzupełnianie, poprawianie oraz wyjaśnianie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
 2. Procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

Opinie

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym. Duża wiedza szkolącego, zaangażowanie za przekazanie meritum zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy pzp oraz trybów pozaustawowych.

Bernadeta Dudek - Starostwo Powiatowe w Grójcu

Ze szkolenia jestem bardzo zadowolona. Program szkolenia rozjaśnił mi wiele niejasności, „język” trenera bardzo zrozumiały dla początkującego pracownika, obrazowo przedstawił specyfikę zamówień publicznych. Na pewno będę stała się korzystać z innych szkoleń organizowanych przez Państwa firmę.

Marzena Jasińska - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.