Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Certyfikowany kurs Prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 dla początkujących. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs Prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 dla początkujących.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych pozwalają zamawiającym ograniczać konkurencję między wykonawcami? Dowiedz się, gdzie przebiega granica pomiędzy zapisami dopuszczalnymi przez ustawę, a gdzie wymogi utrudniałyby uczciwą konkurencję.


Cel szkolenia
Zdobycie wiedzy, jak zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych, związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji 2016


Odbiorcy szkolenia

 • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
 • Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
 • Osoby, które chciałyby uzyskać kompetencje do przygotowania i przeprowadzenia całości postępowania o zamówienie publiczne
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność poprawnego przygotowania SIWZ, dokonania czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert, a także prawidłowego udokumentowania dokonanych czynności po nowelizacji 2016

Program

Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych
 • zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
 • akty wewnętrzne
 • kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające.
 • zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 1. Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków
 2. Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
 3. Zakres stosowania umów w formie pisemnej


Komisja przetargowa, Zespół do nadzoru oraz osoby przygotowujące postępowanie

 

 1. Obowiązki Komisji przetargowej wynikające z ustawy jak i nałożone przez Kierownika Zamawiającego:
 • Czynności zarezerwowane wyłącznie Komisji przetargowej
 • Funkcje w Komisji przetargowej – czy stanowisko Przewodniczącego lub Sekretarza jest obligatoryjne?
 • Indywidualna odpowiedzialność konkretnej osoby za konkretne czynności.
 • Składanie oświadczeń za art.17 ustawy PZP– druk ZP-1
 1. Prowadzenie postępowania bez Komisji Przetargowej
 2. Rola Kierownika Zamawiającego w postępowaniu – konieczność wyłączenia Kierownika Zamawiającego oraz powierzanie konkretnych czynności innym osobom
 3. Komunikowanie się z wykonawcami
 4. Zespół osób do nadzoru realizowanego zamówienia – kiedy należy powołać, do czego służy, kto może być jego członkiem.


Czynności związane z przygotowaniem postępowania ze szczególnym uwzględnieniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • Dlaczego przy opisie przedmiotu zamówienia nie można używać znaków towarowych
 • Dopuszczalne prawem ograniczenie konkurencji, a utrudnienie uczciwej konkurencji
 • Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia
 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
 • Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
 • Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
 • Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych
 1. Ustalenie wartości zamówienia
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 • Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
 • Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
 • Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
 • Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz  1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych
 1. Warunki wymagane od wykonawców.
 • warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
 • warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
 • post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 • jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)

Kryteria oceny ofert:

 • W jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
 • Kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych
 • Kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
 • Zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
 • Postępowania bez kryterium ceny

Czynności podejmowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia:

 1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
 2. Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Sesja otwarcia ofert.
 4. Rażąco niska cena
 • tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
 • przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów
 • obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
 • Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw
 • korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
 • korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.


 Tryby udzielania zamówień publicznych:

 1. Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych
 2. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – publikacja ogłoszenia o zamówieniu, wysłanie zaproszenia do negocjacji lub składania ofert
 3. Partnerstwo innowacyjne jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
 4. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu


Umowy w zamówieniach publicznych:

 • Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
 • Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów  w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
 • Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy
 • Odstąpienie od umowy
 • Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?


Pytania i zagadnienia zgłaszane przez uczestników

Opinie

Szkolenie dla początkujących z Zamówień Publicznych w którym miałem możliwość uczestniczyć było prowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Otworzyło mi oczy w poruszanym temacie oraz wskazało jak prawidłowo wykorzystać treści ustawy o ZP.

Remigiusz Cyga - Wojskowy Instytut Medyczny

Wybitna znajomość rzeczy, przyjazny język przekazu, wysoka kultura osobista, nienaganny wygląd trenera- p.Łukasza Czabana, który sprawił, że nie boję się zaglądać do tekstu ustawy, korygował niewłaściwe nawyki lub praktyki, zmieniał sposób myślenia, zachęcał do odwagi przy realizacji zamówień. Bardzo polecam 

Krystyna Flaczyk - WFOŚiGW Wrocław