SZKOLENIA OTWARTE

Temat

7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...

... od 18 kwietnia 2016 roku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego weryfikacja wiarygodności wykonawcy musi odbywać się w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które to nie wymaga implementacji do polskiego prawa.

Cel szklolenia:

Program szkolenia nawiązuje do zagadnień, które kreują obecnie zamówieniową rzeczywistość – zmian w Prawie zamówień publicznych po nowelizacji. Dzięki szkoleniu nabędziesz umiejętność poprawnego stosowania przepisów, tak by raz na zawsze uniknąć najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach.

Odbiorcy szkolenia

 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

 

Trener

Program

 1. Wizja lokalna, czy zebranie wykonawców? Jakie wymagania związane są z tymi zdarzeniami i czy odmowa uczestnictwa w wizji lokalnej może nieś za sobą negatywne konsekwencje?
 2. Ogłoszenie o zamówieniu:
 1. Wymagana zawartość,
 2. Kolejność publikacji – czy w postępowaniach poniżej progów unijnych publikacja ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej musi nastąpić po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?
 3. Problem z zamieszczaniem wykazu oświadczeń i dokumentów w postępowaniach powyżej progów unijnych.
 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców, w tym:
 • Czy w trybach ze wstępną kwalifikacją można polegać na zasobach podmiotów trzecich również w celach kryteriów selekcji?
 • Procedura self-cleaning,
 1. SIWZ w przetargu ograniczonym:
 • Jak długo należy udostępniać SIWZ w internecie?
 • Jak liczyć termin na złożenie odwołanie dotyczącego treści Specyfikacji?
 • Kiedy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a więc termin w którym złożony wniosek o wyjaśnienie SIWZ nie może pozostać bez rozpoznania?
 1. Procedura odwrócona:
 1. Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 2. Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 3. Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Podwykonawcy:
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców – jak przedmiotowe wymaganie wynikające z ustawy PZP pogodzić ze znajdującym się w formularzu JEDZ zapisem „o ile jest to wiadome”?
 2. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
 1. Ocena podmiotowa wykonawcy i badanie ofert:
 1. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia:
 • Zakaz żądania złożenia dokumentów z art. 25 (podmiotowych i przedmiotowych) wraz z ofertą lub wnioskiem,
 • Obowiązek akceptacji dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
 • Możliwość wykorzystania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych wyłącznie jeśli zostały wskazane przez wykonawcę,
 • Co zrobić jeśli oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zostanie złożone wraz z ofertą, a nie po otwarciu ofert?
 1. Jednolity europejski dokument zamówienia – jak wskazać zakres informacji podlegających wypełnieniu?
 2. Oświadczenia wymagane w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.
 3. Obowiązki i możliwości wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
 • Zakaz żądania od wykonawców tzw. dokumentów prywatnych, pokrywających się z treścią formularza JEDZ,
 • Dokumenty od podmiotów trzecich na zasobach których wykonawca polega – czy rzeczywiście podmioty te muszą przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP?
 • Prawo do żądania wyłącznie tłumaczenia dokumentu jeżeli Zamawiający ma możliwość uzyskania go bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w innym państwie członkowskim UE niż Polska.
 1. Obowiązek upubliczniania informacji dotyczących czynności podjętych przez Zamawiającego w świetle brzmienia art. 92 ustawy PZP:
 1. Czy o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i wyborze oferty trzeba wciąż informować jednocześnie?
 2. Czy uchylenie po „zamawiający informuję wszystkich wykonawców” dopisku „którzy złożyli ofertę” oznacza obowiązek przesłania stosownych informacji również wykonawcom, którzy nie złożyli oferty ale ujawniali się na niektórych etapach postępowania np. składając wniosek o wyjaśnienie SIWZ?
 3. Czy należy informować, która oferta została oceniona najwyżej?

 

 1. Omówienie zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania:
 • Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania,
 • Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu,
 • Obowiązek sprawozdawczy ze względu na wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Opinie

Szkolenia organizowane przez ApexNet, gdzie wykładowcami są Panowie Czabanowie to rarytasy na rynku szkoleń. Tych szkoleń nie trzeba reklamować, je się pożąda, szczególnie wtedy kiedy pojawia się kolejna nowela ustawy Pzp.

Adrianna Zalewska - Nowy Szpital Wojewódzki Sp. Z o.o.

,,Szkolenie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Wiedza Eksperta, sposób przekazania wiadomości i ujęcie tematu powyżej oczekiwań.''

Katarzyna Repa- Gruszczyńska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
POZNAŃ, MERCURE 19-20 stycznia 2017 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WROCŁAW, HOTEL SCANDIC WROCŁAW 26-27 stycznia 2017 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

ŁÓDŹ, HOTEL NOVOTEL 26-27 stycznia 2017 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia