Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia sektorowe z uwzględnieniem zamówień podprogowych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia sektorowe z uwzględnieniem zamówień podprogowych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i
efektywnego wydatkowania środków finansowych. Omówione zostaną również zamówienia sektorowe podprogowe.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
 • osoby przygotowujące SIWZ
 • członkowie komisji przetargowych
 • osoby kontrolulujące zamówienia publiczne

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Program

 1. Zmiana podejścia do zamówień sektorowych- zamówienie sektorowe zamiast zamawiających sektorowych.
 2. Rodzaje zamówień sektorowych.
 3. Wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych-
 • Art. 136 ust.1 pzp warunki spełnienia.
 1. Zamówienia poniżej progów unijnych według zasad o funkcjonowaniu unii europejskiej
 2. Zamówienia powyżej progów unijnych:
 • Opis przedmiotu zamówienia(w tym zakaz uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, sytuacje, w których stosowanie nazw własnych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia),
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
 • Szacowanie wartości zamówienia :
  • Dzielenie zamówienia na części;
  • Uzasadnienie braku podziału;
  • Zamówienia mieszane;
  • Zamówienia w częściach i oferty częściowe.
 1. Odmienne sposoby wyboru oferty najkorzystniejszej – procedura klasyczna, procedura odwrócona.
 2. Odmienności w trybach udzielenia zamówienia.
 3. Podstawy wykluczenia:
 • Obligatoryjne,
 • Fakultatywne;
 • Odmienności dla zamówień sektorowych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Sposób potwierdzania warunków udziału w postępowaniu;
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu,
 • Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów,
 1. Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych:
 • zmiany istotne i nieistotne;
 • roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane (sposób postępowania w przypadku pojawienia się robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych);
 • rozliczenia w umowach z wynagrodzeniem kosztorysowymi ryczałtowym.
 1. ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PODPROGOWE
 • Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania PZP
 • Procedura udzielania zamówień o wartości podprogowej
 • Obowiązek zagwarantowania odpowiedniego upublicznienia informacji
 • Uczciwe i bezstronne procedury udzielania ZP
 • Kontrola bezstronności procedur przetargowych

 

Opinie

Firma ApexNet prezentuje dużą fachowość w zakresie prowadzonych szkoleń. Prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje i najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Wykładowca bardzo otwarty, merytoryczny, komunikatywny. Szkolenie bardzo ciekawe, profesjonalne- polecam każdemu.

Wojciech Małachowski - PIMOT

Osoba prowadząca szkolnie posiada wiedzą z zamówień publicznych, którą umie przekazać dla szkolących się osób. Oceniam bardzo wysoko kompetencje prowadzącego szkolenie.

Joanna Bizoń - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze