Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia sektorowe i umowa ramowa | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia sektorowe i umowa ramowa

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych

ODBIORCY SZKOLENIA

 • pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
 • oraz osoby przygotowujące SIWZ, a także członkowie komisji przetargowych

 

Program

 1. Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych
 • zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane)
 • zamówienia, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy Pzp (zamówienia obejmujące zamówienia sektorowe oraz klasyczne)
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne-go wykonawcę
 • Aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w niektórych usługach i robotach budowlanych
 • Zmiany w zakresie zawartości i udostępniania SIWZ
 1. Podział zamówienia na mniejsze części jako element wsparcia MŚP
 • definicja MŚP
 • dopuszczenie składania ofert częściowych - bezwarunkowe, ograniczone do wskazanych liczby części zamówienia, ograniczone do możliwości wyboru oferty częściowej w zakresie ograniczonej liczby części
 • powody niedokonania podziału zamówienia na części
 1. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz badanie ofert
 • Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  • kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności;
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  • zdolności technicznej lub zawodowej.
 • Egzekwowanie oświadczenia o przynależności lub braku przynale-żności do grupy kapitałowej
 • Oferta i oświadczenia dołączane do oferty
 • Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
 • Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnień oświadczeń i dokumentów
 • Zasady postępowania w przypadku błędnego dołączenia oświadczeń lub dokumentów do oferty
 • Badanie ofert - przesłanki odrzucenia oferty
 • Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym
 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i wyborze oferty
 1. Wybór trybu udzielania zamówień sektorowych
 • Tryby podstawowe
 • Krótsze terminy w procedurze unijnej
 • Większa elastyczność w dokonywaniu wyboru trybów negocjacyjnych z publikacją ogło-szenia
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Zmiany w zakresie przesłanek stosowania trybów negocjacje bez ogłoszenia oraz zamó-wienie z wolnej ręki
 1. Umowy ramowe
 • Pojęcie umów ramowych
 • Przygotowanie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
  • Opis przedmiotu zamówień objętych umową ramową
  • Ustalenie wartości umowy ramowej
  • Wybór trybu postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
  • Elementy SIWZ właściwe dla umów ramowych
 • Udzielanie zamówień publicznych objętych umowa ramową:
  • Zgodnie z warunkami umowy ramowej
  • Przez ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej
  • W wariancie mieszanym
 1. Zamówienia sektorowe na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji
 • Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
 • Obowiązek powołania zespołu do nadzoru nad realizacją umowy w sprawie zamówienia sektorowego na usługi i roboty budowlane.
 • "Rodzaje procedur udzielania zamówień sektorowych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

•          Procedura krajowa – zamówienia o wartości niższej od progów unijnych

•          Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

•          Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych

 

 1. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień sektorowych o wartości pon. progów UE (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/C 179/02)

•          Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progów UE  wypływające z traktatu o funkcjonowaniu UE

•          Zamówienia, które nie są wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego”
 

 1. Sprawozdanie dotyczące udzielania zamówień sektorowych w świetle Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 15 grudnia 2016 r."

Opinie

Firma ApexNet prezentuje dużą fachowość w zakresie prowadzonych szkoleń. Prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje i najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Wykładowca bardzo otwarty, merytoryczny, komunikatywny. Szkolenie bardzo ciekawe, profesjonalne- polecam każdemu.

Wojciech Małachowski - PIMOT

Osoba prowadząca szkolnie tj. Pan Grzegorz Czaban posiada wiedzą z zamówień publicznych, którą umie przekazać dla szkolących się osób. Oceniam bardzo wysoko kompetencje prowadzącego szkolenie.

Joanna Bizoń - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze