Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:usystematyzowanie wiedzy na temat celów, zasad, trybów, terminów itd. udzielania zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań na realizację usług np. usług szkoleniowych)

Program

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ JAKO WARUNEK WYMIERZENIA KOREKTY FINANSOWEJ W ZAMÓWIENIACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

 

 1. Definicja nieprawidłowości zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1033/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
 2. Naruszenia, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
 3. Naruszenia, niemające negatywnych konsekwencji dla zamawiającego.

 

POPRAWNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Potencjalne błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców:
 • warunki braku podstaw do wykluczenia – obligatoryjne i fakultatywne,
 • warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
 • warunki stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie (konsorcjum),
 1. Ustalenie wartości zamówienia:
  1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części.
  2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
  3. Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych.
  4. Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE.
  5. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz  1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu:
 1. Wymagana zawartość,
 2. Kolejność publikacji – czy w postępowaniach poniżej progów unijnych publikacja ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej musi nastąpić po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?
 3. Problem z zamieszczaniem wykazu oświadczeń i dokumentów w postępowaniach powyżej progów unijnych.
 1. Powody niedokonania podziału zamówienia na części.

POPRAWNY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Ocena podmiotowa wykonawcy:
 1. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia:
 • Zakaz żądania złożenia dokumentów z art. 25 (podmiotowych i przedmiotowych) wraz z ofertą lub wnioskiem,
 • Obowiązek akceptacji dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
 • Możliwość wykorzystania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych wyłącznie jeśli zostały wskazane przez wykonawcę,
 • Konsekwencje złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą, a nie po otwarciu ofert.
 1. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich zgodnie z art. 22a:
 1. Czy w trybach ze wstępną kwalifikacją można polegać na zasobach podmiotów trzecich również w celach kryteriów selekcji?
 1. Jednolity europejski dokument zamówienia – obowiązek wskazania zakresu informacji podlegających wypełnieniu,
 2. Oświadczenia wymagane w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej,
 3. Obowiązki i możliwości wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
 1. Zakaz żądania od wykonawców tzw. dokumentów prywatnych, pokrywających się z treścią formularza JEDZ,
 2. Dokumenty od podmiotów trzecich na zasobach których wykonawca polega – czy rzeczywiście podmioty te muszą przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP?
 3. Prawo do żądania wyłącznie tłumaczenia dokumentu jeżeli Zamawiający ma możliwość uzyskania go bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w innym państwie członkowskim UE niż Polska.
 1. Procedura odwrócona:
 1. Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 2. Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 3. Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających.
 1. Badanie i ocena ofert:
  1. Złożenie, uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie oświadczeń i dokumentów,
  2. Korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
  3. Korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
  4. Rażąco niska cena – zasady postępowania w tym zakresie po nowelizacji.

 

Opinie

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie

Szkolenie na temat (co cenne), prowadzący trener w sposób interesujący przedstawił zagadnienie.

Ewa Nowakowska - Śliwińska - Teatr Polski w Warszawie