Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrole prawa zamówień publicznych dla zaawansowanych – aspekty praktyczne i analiza przypadków

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się z najczęstszymi naruszeniami wykrywanymi podczas kontroli postępowań oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wymierzania korekt finansowych.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy zamówień publicznych
 • Kontrolerzy zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

Program

 1. Nieprawidłowość: definicja w świetle orzecznictwa i opinii instytucji unijnych, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, a naruszenia formalne
 1. Przedstawienie i omówienie wykazu nieprawidłowości wynikających z krajowego „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych.
 1. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
 2. naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
 3. naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
 4. naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert
 5. naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
 6. naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów
 1. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
 1. naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
 2. naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
 3. naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
 4. poprawa omyłek w ofertach
 5. wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
 6. odrzucenie oferty
 7. unieważnienie postępowania
 8. inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
 1. Wybór trybu procedowania
 1. omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE
 2. nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania trybów innych niż podstawowe
 1. Błędy związane z badaniem JEDZ i stosowaniem procedury odwróconej. 
 1. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
 2. tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartymw ofercie,
 3. błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).
 4. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.
 1. Zamówienia na usługi niepriorytetowe (po nowelizacji społeczne) – najczęściej popełniane błędy.
 2. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów.
 3. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.

Opinie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam.

Joanna Grocka - MJWPU

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie