Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...

...W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy większości procedur dotąd stosowanych przez administrację publiczną oraz wprowadza zupełnie nowe instytucje, takie jak: milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone. Między innymi konieczne będzie informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy, możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych. Na decyzję organów centralnych będzie można wnieść skargę do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, a od decyzji kasatoryjnej organu II instancji przysługiwał będzie sprzeciw. Zmiany bezpośrednio wpłyną na praktykę stosowania KPA w organach administracji publicznej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wsparcie urzędników we wdrożeniu nowych przepisów w codziennej pracy.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej, w tym samorządowej i rządowej
 • specjaliści ds. zamówień publicznych

Program

 

 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach
 • Zmiany w zasadach postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.
  • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
  • Kontynuacja utrwalonej praktyki organu („zasada pewności prawa”)
  • Polubowne załatwienie spraw
  • Wyjątki od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
  • Prawomocność decyzji
 • Przykłady zastosowania zasad postępowania (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
 • Obwieszczenie publiczne i ogłoszenia po zmianach
 • Terminy
 • zasady obliczania terminów – przypomnienie
 • zmiany od 1 czerwca 2017 r.
 • liczenie terminów po zmianach (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)

 

 • Terminy załatwienia spraw
  • konsekwencje niezałatwienia sprawy w terminie
  • zmiany od 1 czerwca 2017 r. – ponaglenie, odpowiedzialność pracowników
 • Skarga do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowania i bezczynność organu
 • Postępowanie szczególne – nowe rodzaje: o Postępowanie uproszczone o Milczące załatwienie sprawy
 • Decyzja administracyjna:
 • Nowy katalog elementów decyzji (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
 • Pouczenie stron i jego konsekwencje
 • Skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu I instancji – organu centralnego

 

 • Nowe postępowanie odwoławcze:
  • Skutki wniesienia odwołania, zrzeczenie się prawa do odwołania
  • Rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji o Wiążące wytyczne dla organu I instancji
  • Pouczenie w decyzji organu II instancji o Sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)

 

 • Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego:
  • Likwidacja wezwania do usunięcia naruszenia prawa
  • Termin do wniesienia skargi o Zmiany dla organów i dla sądu
 • Administracyjne kary pieniężne:
  • Wymierzanie kar
  • Dyrektywy wymiaru kary
 • Postępowanie mediacyjne i ugoda,
 • Informacja o pozostałych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego

 

Opinie

Warunek wiedzy i doświadczenia oraz potencjał w przypadku ApexNet są spełnione w najdrobniejszym szczególe. Jedynym problemem w przypadku Państwa szkoleń jest brak czasu... czasu aby tę ogromną wiedzę nam przekazać, tak potrzebną i przydatną w codzienności.

Jacek Kłopotowski - Gmina Stare Babice