Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Rozliczanie Projektów Unijnych z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Rozliczanie Projektów Unijnych z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie kwalifikowalności

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości
 • znać nowe zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014
 • przygotowani do składania wniosków o płatność w systemie SL2014

Odbiorcy szkolenia

 • Szkolenie przeznaczone głównie dla beneficjentów,
 • Członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach  i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
 • Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014.

Korzyści

 • poznanie pełnego wachlarza przepisów i wytycznych regulujących kwestie rozliczania projektów
 • poznanie najnowszych interpretacji ww przepisów i wytycznych oraz nabycie umiejętności płynnego poruszania się w nich
 • pogłębienie i rozszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy z zakresu aspektów finansowych przygotowania i realizacji projektów
 • możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy uczestnikami a ekspertem, ale również pomiędzy samymi uczestnikami
 • zwiększenie skuteczności aplikowania o środki
 • szybsze rozliczanie projektów
 • nauka na błędach innych beneficjentów funduszy

Program

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – podstawowe zasady:
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Matryca logiczna kwalifikowalności
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Zakaz podwójnego finansowania wydatków
  • Dochód w projekcie a projekty generujące dochód – istotne różnice
 2. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – najnowsze zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów ustawowych
  • Zmiana definicji wykonawcy w nowych Wytycznych kwalifikowalności 2017
  • Kiedy zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, wewnętrzny regulamin wyboru wykonawców?
  • Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study
 3. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności z 2017r.
  • Zakup nieruchomości
  • Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
  • Środki trwałe – zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
  • Trwałość projektu - istotne zmiany
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS – istotne różnice
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty                                  i ryczałtowe – jak je rozliczać, jak dokumentować?)
  • Koszty pośrednie – nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
  • Wynagrodzenia personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
 4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
  • Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
  • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
 5. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem rozliczania kosztów w systemie SL2014
  • Nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
  • Rozliczanie kosztów projektu zgodnie z kartą umowy o dofinansowanie w systemie SL2014
  • Procedura wprowadzania zmian do karty umowy o dofinansowanie
 6. Zakładki systemu SL2014 związane z rozliczaniem wydatków:
  • Wykorzystanie Modułu Korespondencja w rozliczaniu wydatków
  • Przygotowywanie Harmonogramu płatności i jego aktualizacja w celu zapewnienia płynności finansowej projektu, zgodności z podpisaną umową oraz zabezpieczenia beneficjenta przez ewentualnymi odsetkami
  • Zgłaszanie informacji o zamówieniach i kontraktach przekraczających progi ustawy o PZP
  • Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzeń rozliczanych we wnioskach o płatność do Bazy personelu w systemie SL2014
 7. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014 – praktyczne problemy
  • Wnioski o płatność w systemie SL2014
   1. Zapisy umowy i harmonogramu płatności a rodzaje i częstotliwość składania wniosków o płatność (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy)
   2. Prawidłowe przygotowywanie wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki i przesłanie do opiekuna projektu
  • A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
   1. Procedura wycofania wniosku o płatność
   2. Poprawa wniosku przez beneficjenta
   3. Korekta wniosku przez opiekuna projektu

Dyskusja i konsultacje z trenerką

Opinie

Prowadząca szkolenie (Pani Ingrid Szrajer) jest osobą posiadającą szeroką wiedzę dzięki, której szkolenie w pełni wyczerpuje potrzebę znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów.

Michał Siedlecki - Biblioteka Narodowa

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. P. Ingrid Szrajer jest świetnym i kompetentnym fachowcem. Chętnie wzięłabym udział w szkoleniu prowadzonym przez p. Szrajer.

Monika Boike-Nowak - Gmina Miejska Hel