Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Warsztat dla wykonawców medycznych. Jak radzić sobie z wymagającym zamawiającym | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Warsztat dla wykonawców medycznych. Jak radzić sobie z wymagającym zamawiającym

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Trener na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej.

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych w placówkach służby zdrowia
 • Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców
 • Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:
 • przygotowywanie i składanie ofert przetargowych w branży medycznej
 • nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi w branży medycznej
 • kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne w branży medycznej

Program

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA W BRANŻY MEDYCZNEJ
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia;
 • ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
 • opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
 • możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
 • obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę
 1. Warunki wymagane od wykonawców.
 • warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;

 

 1. CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU W BRANŻY MEDYCZNEJ
 1. Procedura odwrócona:
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);
 • wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich;
 • kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia;
 • procedura self-cleaning;
 • zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę;
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
 1. Jawność postępowania:
 • publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wymagana zawartość planów postępowań i sposób udostępniania);
 • zasady udostępnienia dokumentacji z postępowania;
 • brak obowiązku udostępniania protokołu wraz załącznikami (w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Badanie ofert:
 • przesłanki odrzucenia oferty;
 • rażąco niska cena:
 • tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
 • prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
 • udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
 • zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.
 • uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
 1. Obowiązek upubliczniania informacji dotyczących czynności podjętych przez Zamawiającego w świetle brzmienia art. 92 ustawy PZP:
 • czy o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i wyborze oferty trzeba wciąż informować jednocześnie?
 • czy uchylenie po „zamawiający informuję wszystkich wykonawców” dopisku „którzy złożyli ofertę” oznacza obowiązek przesłania stosownych informacji również wykonawcom, którzy nie złożyli oferty ale ujawniali się na niektórych etapach postępowania np. składając wniosek o wyjaśnienie SIWZ?
 • czy należy informować, która oferta została oceniona najwyżej?

 

 1. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY W BRANŻY MEDYCZNEJ
 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
 2. Odstąpienie od umowy.
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 4. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
 5. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
 6. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów  w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

 

 1. MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W BRANŻY MEDYCZNEJ
 1. Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.
 2. Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.
 3. Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:
 • „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
 • obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.
 1. Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
 • wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
 • wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
 • odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
 • złożenie odwołanie w formie elektronicznej;
 • możliwość uwzględnienia zarzutów z odwołania w części przez zamawiającego.

5.ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA

6.KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Opinie

Szkolenie prowadzone w sposób zrozumialy, praktyczne przykłądy. Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatność zdobytej wiedzy.

Katarzyna Królska - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Szkolenie bardzo przydatne w moim przypadku. Dużo przykładów, rozjaśnienie różnych niejasności w pzp.

Ewa Grasiewicz - SP ZOZ Węgrów