Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Warsztat dla wykonawców medycznych. Jak radzić sobie z wymagającym zamawiającym | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Warsztat dla wykonawców medycznych. Jak radzić sobie z wymagającym zamawiającym

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Trener na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej.

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych w placówkach służby zdrowia
 • Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców
 • Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:
 • przygotowywanie i składanie ofert przetargowych w branży medycznej
 • nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi w branży medycznej
 • kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne w branży medycznej

Program

Dzień  I -  Hanna Kraszczyńska

Program szkolenia

 1. Zasady udzielania zamówień:
 1. Zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców.
 2. Czyny nieuczciwej konkurencji.
 3. Zasada proporcjonalności i przejrzystości, zgodnie z Dyrektywą klasyczną.
 4. Jawność postępowania – otwarcie ofert, protokół, dokumenty postępowania, umowy.
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa. Jakich informacji nie można zastrzec w ofercie?
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. Dozwolone formułowanie warunków udziału w postępowaniu.
 2. Możliwość polegania na zdolnościach technicznych i zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów – ograniczenia z tym związane oraz odpowiedzialność.
 3. Wykluczenie z postępowania obligatoryjne i fakultatywne. Kiedy można wykluczyć Wykonawcę z postępowania?
 4. Przynależność do grupy kapitałowej – obowiązki stron postępowania, wymagane dokumenty.
 5. Tzw. „procedura odwrócona”.
 1. Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zależności od wartości zamówienia:
 1. Oświadczenie w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.
 2. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - wstępnie zastępujący zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Od 18.04.2018 r. składany wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – kiedy są wymagane?
 4. Dokumenty przedmiotowe potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących oznakowania oraz certyfikaty.
 5. Możliwość uzupełniania brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
 2. Pojęcie oznakowania.
 3. Certyfikaty.
 4. Równoważność.
 1. Przygotowanie i złożenie oferty:
 1. Poprawne przygotowanie oferty;
 2. Najczęściej popełniane błędy w ofertach;
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – nie wpływających istotnie na treści oferty:
 2. Zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty;
 3. Kryteria oceny ofert – ograniczenia. Cena jako jedyne kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%.
 4. Czy koszt cyklu życia produktu leczniczego to cena jego nabycia?
 1. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników

 

 

Dzień II – ŁUKASZ CZABAN

 1. Elektronizacja zamówień publicznych:

a)    Projekt Platforma e-Zamówienia:

•      Centralne Repozytorium Danych.

•      Biuletyn Zamówień Publicznych.

•      Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).

•      Aukcje i licytacje elektroniczne.

•      eSender.

•      Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.

•      etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.

b)    Prywatna, czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?

c)    Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?

d)    Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

e)    Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.

f)     Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

g)    Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.

 1. Realizacja zawartej umowy:

a)    Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.

b)    Odstąpienie od umowy.

c)    Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.

d)    Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.

e)    Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.

f)     Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów  w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

 1. Mechanizmy obrony przed błędami popełnianymi przez zamawiającego - środki ochrony prawnej

a)    Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.

b)    Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.

c)    Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:

•      „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?

•      obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.

d)    Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:

•      wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?

•      wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,

•      odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?

•      złożenie odwołanie w formie elektronicznej;

•      możliwość uwzględnienia zarzutów z odwołania w części przez zamawiającego.

4.   Konsultacje, pytania i odpowiedzi w sprawach wniesionych przez uczestników szkolenia

Opinie

Szkolenie prowadzone w sposób zrozumialy, praktyczne przykłądy. Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatność zdobytej wiedzy.

Katarzyna Królska - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Szkolenie bardzo przydatne w moim przypadku. Dużo przykładów, rozjaśnienie różnych niejasności w pzp.

Ewa Grasiewicz - SP ZOZ Węgrów