Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Praktyczne aspekty udzielania zamówień sektorowych po nowelizacji | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Praktyczne aspekty udzielania zamówień sektorowych po nowelizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
 • oraz osoby przygotowujące SIWZ, a także członkowie komisji przetargowych

Program

Opis przedmiotu zamówienia

 • Dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 • Wykonanie, czy zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - co wybrać?
 • Zakres zamówienia na roboty budowlane w kontekście definicji obiektu budowlanego
 • Aspekty społeczne, w tym wymagania:
 •  zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na  usługi i roboty budowlane
 • w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

Podział zamówienia na mniejsze części jako element wsparcia MŚP

 • definicja MŚP
 • dopuszczenie składania ofert częściowych - bezwarunkowe, ograniczone do wskazanych liczby części zamówienia, ograniczone do możliwości wyboru oferty częściowej w zakresie ograniczonej liczby części
 • powody niedokonania podziału zamówienia na części

Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

 • Podstawowy dylemat: cena czy koszt?
 • Kryteria jakościowe

Podwykonawcy:

 •     Zobowiązanie do osobistego wykonania:
  • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
  • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
 • Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem

Postępowanie po otwarciu ofert

 • Egzekwowanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 • Oferta i oświadczenia dołączane do oferty
 • Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
 • Wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnień oświadczeń i dokumentów
 • Zasady postępowania w przypadku dołączenia oświadczeń lub dokumentów do oferty
 • Badanie i ocena ofert - nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym
 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i wyborze oferty Terminy i zasady ich obliczania w trybie przetargu nieograniczonego

Terminy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego

 • termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • przyśpieszona procedura nieograniczona
 • obliczanie terminów na dokonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy

 • Odstąpienie od umowy,
 • Rozwiązanie umowy,
 • Nieważność zawartej umowy w świetle uregulowań zawartych w ustawie Pzp.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 • Struktura JEDZ
 • Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ
 • Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NURTUJĄCE SŁUCHACZY.

Opinie

Szkolenie obejmowało bardzo konkretne zagadnienia, które zostały przez wykładowcę przedstawione w sposób bardzo zrozumiały i obszerny. Bardzo polecam przedmiotowe szkolenie z uwagi na niezmiennie dużą wiedzę wykładowcy.

Marzena Ziemska - OPWiK Sp. z o.o.

Bardzo profesjonalne i przystępnie przedstawienie tematu. Wszystkie zagadnienia były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia. Szkolenie przeprowadzone w miłej, życzliwej i profesjonalnej formie.

Halina Marzec - PWiK „NYSA” Sp. z o.o.