Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Skuteczna oferta przetargowa- przygotuj, złóż i wygraj. Warsztat dla wykonawców | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Skuteczna oferta przetargowa- przygotuj, złóż i wygraj. Warsztat dla wykonawców

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie poznanie najnowszych rozwiązań obowiązujących w postępowaniach o zamówienie publiczne, co w konsekwencji da przewagę nad konkurencją

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Wykonawcy
 • Osoby przygotowujące oferty
 • weryfikujące propozycje konkurencji,doradzające wykonawcom

Program

 1. CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
 1. Procedura odwrócona:
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Warunki wymagane od wykonawców.
 • warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);
 • wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich;
 • zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę;
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
 1. Realizacja zasady jawności postępowania:
 • zmiany w procedurze publicznego otwarcia ofert;
 • warunki dostępu do dokumentacji z postępowania.
 1. Badanie ofert:
 • przesłanki odrzucenia oferty;
 • rażąco niska cena:
 • tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
 • prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
 • udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
 • zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.
 • uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw (brak możliwości wskazywania zasobu podmiotu trzeciego innego niż przedstawiony w ofercie).
 1. Wprowadzenie obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku niektórych usług i robót budowlanych.
 2. Wadium i termin związania ofertą:
 • Czy zamawiający może nie podpisać umowy po terminie związania ofertą?
 • Jakie błędy związane z wadium muszą skutkować wykluczeniem wykonawcy?
 • W jaki sposób pilnować terminu związania ofertą by nie zostać wykluczonym z postępowania?
 • Kiedy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jest bezwarunkowa?
 • Zatrzymanie wadium z powodu nie złożenia wymaganych dokumentów.
 1. Podwykonawcy:
 • Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców  
 • Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
 • Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem
 • Możliwość zmiany podwykonawcy
 1. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
 2. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 3. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
 4. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
 5. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów  w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

MECHANIZMY OBRONY PRZED BŁĘDAMI POPEŁNIANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

 1. Rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.
 2. Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.
 3. Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:
 • „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
 • obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.
 1. Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
 • wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
 • wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“,
 • odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
 • złożenie odwołanie w formie elektronicznej;
 • możliwość uwzględnienia zarzutów z odwołania w części przez zamawiającego.
 1. KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.
 2. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

 

Opinie

Pozytywna. Podobało mi się ujęcie wiedzy z zakresu pzp pod kątem wykonawców. Dodatkowym atutem jest możliwość dyskusji i zadawania pytań w zakresie dotyczącym większości uczestników i poruszanie tylko istotnych z punktu widzenia wykonawcy informacji.

Iwona Klimek - T4N Budownictwo

Szkolenie bardzo profesjonalne. Materiały przydatne. Ekspert w ciekawy sposób przedstawia tematykę. Wiele przykładów z życia, które pomagają zrozumieć problematykę.

Marlena Chmielarz - Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.