SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wpływ odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą na praktykę udzielania zamówień publicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, w którym nasz ekspert poruszy temat udzielania zamówień publicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. Trener omówi przykłady nowego orzecznictwa w zakresie tematów objętych szkoleniem.

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

I. Podstawy wykluczenia 

 • obligatoryjne
 • fakultatywne
 • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), termin złożenia
 • omówienie zasad przygotowania i wypełniania JEDZ
 • uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w świetle wyroków TS UE i opinii prezesa UZP,

 

II. Określanie warunków udziału w postępowaniu                                   

 • warunki udziału w postępowaniu
 • określanie warunków udziału w postepowaniu
 • warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • potwierdzanie spełniania warunków przez konsorcjum (sprawa Esaprojekt (C 384/14) wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich ,
 • wezwanie do zmiany podmiotu udostępniającego zasoby – art. 22a ust. 6 pzp w świetle wyroków TS UE (sprawy Manova (C 336/12) oraz Esaprojekt (C 384/14) i opinii prezesa UZP,
 • kryteria selekcji

 

III. Odrzucanie ofert

         Okres związania ofertą w świetle postanowienia TS UE i opinii prezesa UZP (prawa C- 

         35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex)

 

IV.         Nowe zasady badania rażąco niskiej ceny

 

V.  Kryteria udzielenia zamówienia

 • oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
 • kryterium ceny czy kryterium kosztu (zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych)
 • kryteria podmiotowe
 • przykłady kryteriów (organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia publicznego).

 

VI. Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych

 • zmiany istotne i nieistotne (klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy)
 • roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane
 • rozwiązanie umowy
 • zmiany wykonawcy
 • zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy

 

VII. Badanie podwykonawców

 • Zmiana kodeksu cywilnego w zakresie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie   

podwykonawców

 

VIII. Środki ochrony prawnej:

 • przesłanki wniesienia odwołania poniżej progów unijnych.
 • rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
 • zasady obliczania terminów na wniesienie środka ochrony prawnej
 • zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego

 

IX. Przykłady nowego orzecznictwa w zakresie tematów objętych szkoleniem.

 

Opinie

Szkolenie przebiegło rewelacyjnie. Wiedza i sposób przekazywania wiedzy przez eksperta zasługuje na szczególną pochwałę. Chętnie skorzystam z kolejnego szkolenia z p. Ewą Wiktorowską

Kamil Cegliński - UG Jaktorów

Szkolenie bardzo dobre. Pani Ewa Wiktorowska posiada ogromną wiedzę merytoryczną, popartą doświadczeniem, przy tym jest osobą bardzo komunikatywną. To sprawia, że szkolenie przez nią prowadzone są wartościowe i przydatne dla zamawiających.

Anna Arciszewska - Stadion Miejski Sp. Z o.o. w Białymstoku

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 27-28 listopada 2017 Ewa Wiktorowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-11-13

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia