Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w świetle nowelizacji z uwzględnieniem regulacji dotyczących elektronizacji postępowań

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych oraz zmian związanych z nowelizacją Prawa zamówień publicznych 2016.

 

W PROGRAMIE

 • Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji
 • Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
 • Specyfika zamówień informatycznych

 

ODBIORCY SZKOLENIA
Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

 • zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
 • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

 

Trener

Irena Skubiszak-Kalinowska

Trenerka na szkoleniach i warsztatach i wykładowca na studiach. Od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz kwestiach partnerstwa publiczno – prywatnego.

W latach 1995 – 2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR  Corporation Ltd.).

 

Program

 1. Nowelizacja pzp z 2016 r. – wprowadzenie
 1. Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji
 • Omówienie przepisów przejściowych ustawy nowelizującej dotyczących elektronizacji zamówień publicznych:

- sposób komunikacji z wykonawcami

- forma oferty/forma oświadczeń własnych wykonawcy – elektroniczny JEDZ, w tym kwestie związane z postacią  elektroniczną

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320):

- moment wejścia w życie rozporządzenia

- przedmiot rozporządzenia

- środki komunikacji elektronicznej z wykonawcami

- elektroniczne kopie dokumentów

- wymagania dla systemu teleinformatycznego/stosowanie rozporządzenia

- omówienie wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tj. z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) (tj. z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 113)

- omówienie wymagań wynikających z  przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj.  z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych z dnia 30 października 2006 r. (Dz.U. nr 206, poz. 1517)

 • Inne narzędzia służące zakupom dokonywanym drogą elektroniczną (licytacja elektroniczna/aukcja elektroniczna)
 • Jak będą wyglądać postępowania prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?
 1. Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
 • Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne
 1. Specyfika zamówień informatycznych
 • Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT
 1. Prawne aspekty zamówień w branży IT
 • Wprowadzenie
 • Zakres pojęcia „oprogramowania open source
 • Rodzaje oprogramowania własnościowego
 • Licencje wolnego oprogramowania
 • Otwarte standardy
 • Przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia
 • Rzeczywiste potrzeby zamawiającego
 • Określenie przedmiotu zamówienia IT
 1. Konkurencyjność w IT
 • Obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT
 • Zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne
 • Bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT
 • Zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP
 1. Opis przedmiotu zamówienia IT – jak po nowelizacji prawidłowo go sporządzić?
 • Wprowadzenie
 • Opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP
 • Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT
 • „Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna
 • Obowiązek określenia parametrów w SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT
 • Konsekwencje wadliwego opisu
 • Możliwość odstąpienia od opisu

9. Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert

10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT; podstawy wykluczenia - omówienie zakresu wprowadzonych zmian

 • ogólna charakterystyka warunków udziału w postępowaniu:

a) czym są warunki udziału w postępowaniu?

b) kiedy i jakim celu się stawia się warunki udziału w postępowaniu? katalog warunków udziału w postępowaniu

 • zasady określania warunków udziału w postępowaniu
 • wykluczenie wykonawcy: omówienie instytucji wykluczenia, katalog przesłanek,  self – cleaning
 • mechanizm oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia własne wykonawcy, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku postaw do wykluczenia
 • konsorcjum
 • ocena podmiotowa wykonawców z uwzględnieniem problematyki podwykonawstwa, konsorcjum i podmiotu trzeciego
 • procedura wzywania do wyjaśnień i uzupełnień

11. Omówienie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

12. Kryteria oceny ofert

 • Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO
 • Kryteria oceny ofert – cena i kryteria pozacenowe – wprowadzenie
 • Warunki jakim muszą odpowiadać kryteria oceny ofert
 • Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów
 • Kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia
 • Art. 91 Pzp w brzmieniu sprzed i po nowelizacji
  • najważniejsze zmiany w treści przepisu
  • przyczyny wprowadzonej zmiany
  • konsekwencje legislacyjne
 • Proporcje pomiędzy kryterium ceny a pozostałymi kryteriami
 • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium
 • przykłady przedmiotów zamówienia, gdzie skorzystanie z jedynie kryterium cenowego będzie niemożliwe,
 • obowiązek wykazania w protokole postępowania, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
 • „koszty ponoszone w całym okresie” a „cykl życia produktu”
 • analiza kosztów życia produktu („Life Cycle Cost” – LCC)
 • tryb zapytania o cenę – czy wyłączenie spod reżimu art. 91 ust. 2a Pzp?
 • kryterium jakości
 • kryterium funkcjonalności, parametry techniczne
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert – informacje ogólne, orzecznictwo, przykłady

13. Tryby udzielania zamówień na IT w świetle nowelizacji- informacje ogólne, omówienie zmian

 • Wprowadzenie
 • Przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny
 • Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna
 • Zamówienia z wolnej ręki w branży IT

14. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?

15. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT

16. Umowy na zamówienie IT – omówienie podstawowych zagadnień związanych z umowami, z uwzględnieniem m.in.

 • Specyfiki umów na IT
 • Umowy IT jako narzędzia zarządzania ryzykiem
 • Konstrukcji umowy na zamówienie IT
 • Rodzajów zawieranych umów w branży IT
 • Odbiorów
 • Wynagrodzenia
 • Odpowiedzialności i kar umownych
 • Regulacji dotyczącej rozwiązania umowy
 • Zagadnień związanych z wygaśnięciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (wypowiedzenie/odstąpienie)

    17. Podsumowanie

    18. Dyskusja, zadawanie pytań

 

Opinie

Pragnę wyrazić swoje duże zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu „Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne”. Trafiony temat, wysoki poziom merytoryczny, jak i ogromna wiedza praktyczna sprawiły, że jestem w pełni usatysfakcjonowana.

Justyna Kulpa - Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej

Szkolenie było przeprowadzone przez osobę z bardzo rozległym i dogłębnym zapoznaniem tematu, co skutkowało przekazaniem dużej ilości wiedzy w temacie szkolenia. Prowadzący to bardzo miła i komunikatywna osoba. Serdecznie polecam tego trenera.

Paweł Solnica - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 26-27 lutego 2018 Irena Skubiszak-Kalinowska 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 22-23 marca 2018 Irena Skubiszak-Kalinowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-03-08

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia