Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawco, przygotuj i złóż wygraną ofertę w zamówieniach na roboty budowlane- warsztat

Kontakt

Dorota Kowalska

telefon: 222058908
dorota.kowalska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Szkolenie przyjmie formułę warsztatową, angażującą uczestników do ćwiczeń i dyskusji nad konkretnymi praktycznymi przykładami udzielenia zamówień publicznych na roboty budowlane pod kątem Wykonawcy.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

•Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne

•Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców

•Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:

 • przygotowywanie i składanie ofert przetargowych,
 • nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi,
 • kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Wykonanie, czy zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - co wybrać?
 • Zakres zamówienia na roboty budowlane w kontekście definicji obiektu budowlanego;
 • Znak towarowy i inne dyskryminujące określenia w opisie przedmiotu zamówienia;
 • Określenie wymagań  dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę;
 • Podział zamówienia na części w celu wsparcia MŚP:
 • definicja MŚP
 • powody niedokonania podziału zamówienia na części.
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);
 • Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich (czy można zmienić podmiot trzeci po upływie terminu składania ofert?,  uzupełnianie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, dowód na dysponowanie zasobami podmiotów trzecich;
 • Procedura self-cleaning;
 • Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę;
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
 1. Procedura odwrócona:
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Jawność postępowania:
 • Zasady udostępnienia dokumentacji z postępowania;
 • Wyjaśnianie treści SIWZ;
 1. Badanie ofert:
 • Przesłanki odrzucenia oferty;
 • Rażąco niska cena:
 • tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
 • prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
 • udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
 • zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.
 • Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
 1. Termin związania ofertą i wadium
 • Termin związania ofertą (przedłużanie terminu związania oferta, konsekwencje upływu terminu związania ofert
 • Nie wniesienie wadium oraz wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy
 • Dopuszczalne formy wnoszenia wadium
 • Błędy popełniane przy wnoszeniu wadium
 • Prawidłowe wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 1. Podwykonawcy:
 • Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców;  
 • Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
 • Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem;
 • Możliwość zmiany podwykonawcy

 

 1. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
 2. Odstąpienie od umowy.
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 4. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
 5. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.

Opinie

Szkolenie przeprowadzone w doskonałej formie, z ogromnym zaangażowaniem wykładowcy w tematyce zamówień publicznych, w sposób bardzo dostępny, przekonujący z przyjaznym i ciekawym przekazaniem przepisów określonych w ustawie i dokumentach wykonawczych do ustawy.

Marta Strawa - Powiatowy Zarząd Dróg - Grodzisk Mazowiecki

Polecam szkolenie organizowane przez firmę ApexNet. Wiedza przekazana w sposób czytelny przez trenera prowadzącego szkolenie. Organizacja pod każdym względem super!!!

Iwona Wiącek - Remondis Sp. z o.o.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 28-29 listopada 2017 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Imprezy towarzyszące

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia