Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Wykonawco, coraz bliżej pełna elektronizacja- wiesz, jak wygrywać przetargi na dostawy i usługi informatyczne? | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawco, coraz bliżej pełna elektronizacja- wiesz, jak wygrywać przetargi na dostawy i usługi informatyczne?

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie omówienie zamówień w branży IT pod kątem najnowszej elektornizacji zamówień publicznych. Trener poprowadzi zajęcia w formie - wykładowo-warsztatowej.

 

W PROGRAMIE

 • Elektronizacja zamówień publicznych jako jeden z efektów nowelizacji
 • Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
 • Prawa własności intelektualnej – ogólna charakterystyka

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne

 • Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców
 • Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:
  • przygotowywanie i składanie ofert przetargowych,
  • nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi,
  • kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne

Program

 1. Czym jest zamówienie publiczne, kim jest wykonawca i zamawiający, etapy postępowania o zamówienie publiczne
 • Zamówienia w branży IT – wprowadzenie
 • Specyfika zamówień informatycznych - wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT
 • Prawa własności intelektualnej – ogólna charakterystyka

 

 1. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych w kontekście wartości zamówienia

 

 1.  Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT; podstawy wykluczenia - omówienie zakresu wprowadzonych zmian

•          ogólna charakterystyka warunków udziału w postępowaniu:

 1. czym są warunki udziału w postępowaniu?

 

b) kiedy i jakim celu się stawia się warunki udziału w postępowaniu? katalog warunków udziału w postępowaniu:

•          zasady określania warunków udziału w postępowaniu,

•          wykluczenie wykonawcy: omówienie instytucji wykluczenia, katalog przesłanek,  self – cleaning,

•          mechanizm oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu/ braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia własne wykonawcy, dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku postaw do wykluczenia,

•          konsorcjum,

•          procedura wzywania do wyjaśnień i uzupełnień,

•          wadium – kiedy można stracić ? – omówienie w świetle najnowszego orzecznictwa.

 

 1. termin związania ofertą - postanowienie TSUE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil Sp. z o.o. Saferoad Kabex Sp. z o.o. przeciwko GDDKiA oddział w Poznaniu.

 

 1.  Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego 

 

 • kim jest podmiot trzeci, relacja pomiędzy zamawiającym, wykonawcą a tym podmiotem,
 • kiedy i z jakich zasobów możemy korzystać oraz na jakich zasadach,
 • czy wykonawca może zrezygnować  z zasobów podmiotu trzeciego w toku postępowania i jakie są tego skutki? – orzeczenie TSUE w sprawie Esaprojekt C-387/14.

 

 1. Sposoby korzystania z zasobów podmiotu trzeciego
 • podwykonawstwo,
 • know - how,
 • konsultacje czy doradztwo?

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • podstawowe zasady i reguły interpretacyjne
 • omówienie zmian w ustawie dotyczących szacowania wartości zamówienia oraz opisu przedmiotu zamówienia,
 • znaczenie właściwie opisanego przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in. odwołania Wykonawcy,
 • unieważnienie postępowania z uwagi na art. 93 ust. 1;
 • opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP oraz dobre praktyki;
 •  „produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna
 • obowiązek określenia parametrów w SIWZ
 • opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT
 • konsekwencje wadliwego opisu


 

 1. Obliczanie terminów na składanie pytań do SIWZ
 •   Co to jest „wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ”
 •   Kiedy pytać
 •   Kiedy lepiej nie pytać
 •   Kiedy można sobie zaszkodzić pytaniem

 

 1. Elementy obowiązkowe oferty oraz elementy podlegające uzupełnieniu – dokumentacja niezbędna do udziału w postępowaniach przetargowych

 

 

 1. Omówienie zasad składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 

 1. Jak sporządzić ofertę, aby uniknąć błędów i zbędnych wezwań – procedura odwrócona

 

 1. Kiedy cena jest rażąco niska

 

 1. Kryteria oceny ofert
 • kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO
 • kryteria oceny ofert – cena i kryteria pozacenowe – wprowadzenie
 • kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia
 • Art. 91 Pzp w brzmieniu sprzed i po nowelizacji
  • najważniejsze zmiany w treści przepisu
  • przyczyny wprowadzonej zmiany
  • konsekwencje legislacyjne
 • cena jako jedyne kryterium oceny ofert
  • przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium
  • przykłady przedmiotów zamówienia, gdzie skorzystanie z jedynie kryterium cenowego będzie niemożliwe,
  • obowiązek wykazania w protokole postępowania, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
  • „koszty ponoszone w całym okresie” a „cykl życia produktu”
  • analiza kosztów życia produktu („Life Cycle Cost” – LCC)
  • tryb zapytania o cenę – czy wyłączenie spod reżimu art. 91 ust. 2a Pzp?
 • pozacenowe kryteria oceny ofert – informacje ogólne, orzecznictwo, przykłady
  • kryterium jakości
  • kryterium funkcjonalności, parametry techniczne

 

 1. Najczęstsze błędy popełniane przez zamawiającego w toku badania i oceny ofert

 

 1. Jak „uratować” ofertę, która nie odpowiada treści SIWZ, czyli przykłady dokonywania poprawy innej omyłki polegającej na nieistotnej niezgodności z treścią SIWZ:

 

 • omyłki dotyczące terminu realizacji, terminu gwarancji
 • omyłki dotyczące błędnie podanego modelu, parametru
 • omyłki dotyczące ceny

 

 1. Środki ochrony prawnej – przesłanki wnoszenia i terminy oraz co zrobić kiedy nie przysługuje odwołanie

 

 1. Umowy na zamówienie IT – omówienie podstawowych zagadnień związanych z umowami, z uwzględnieniem m.in.

 

•          specyfiki umów na IT

•          umowy IT jako narzędzia zarządzania ryzykiem

•          konstrukcji umowy na zamówienie IT

•          rodzajów zawieranych umów w branży IT

•          wynagrodzenia

•          odpowiedzialności i kar umownych

•          regulacji dotyczącej rozwiązania umowy

•          zagadnień związanych z wygaśnięciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (wypowiedzenie/odstąpienie)

 

 

Opinie

Pragnę wyrazić swoje duże zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu „Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne”. Trafiony temat, wysoki poziom merytoryczny, jak i ogromna wiedza praktyczna sprawiły, że jestem w pełni usatysfakcjonowana.

Justyna Kulpa - Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej

Szkolenie było przeprowadzone przez osobę z bardzo rozległym i dogłębnym zapoznaniem tematu, co skutkowało przekazaniem dużej ilości wiedzy w temacie szkolenia. Prowadzący to bardzo miła i komunikatywna osoba. Serdecznie polecam tego trenera.

Paweł Solnica - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach