Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne współfinansowane z funduszy UE - jak uniknąć korekt? | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne współfinansowane z funduszy UE - jak uniknąć korekt?

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie usystematyzowanie wiedzy na temat celów, zasad, trybów, terminów itd. udzielania zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań na realizację usług np. usług szkoleniowych).

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program

PROGRAM:

I. Wybrane elementy przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia
 2. Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
 3. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
 4. Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
 5. Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
 6. Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
 7. Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę
 1. Warunki wymagane od wykonawców
 1. Limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej,
 2. Warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
 3. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
 4. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
 2. kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych w stanowisku KIO
 3. kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
 4. zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
 5. postępowania bez kryterium ceny

 

II.    Wybrane aspekty przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Procedura odwrócona – rozbieżności w stanowisku UZP i KIO:
 1. Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 2. Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 3. Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania).
 2. Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej.
 3. Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich – m.in. zakaz wykazywania doświadczenia całego konsorcjum jeśli wykonywało się jedynie część zamówienia.
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 5. Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców.
 6. Żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków.
 7. Procedura self-cleaning.
 8. Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 9. Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
 10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert - w świetle kontroli Prezesa UZP.
 1. Badanie i ocena ofert:
 1. Nowe przesłanki odrzucenia oferty – czy zabezpieczenie oferty wadium poprzez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego, a nie przelew jak stanowiła SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty?
 2. Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw – zakaz wykazywania w uzupełnionych dokumentach zasobu podmiotu trzeciego o ile nie był on wskazany w pierwotnych dokumentach.
 3. Brak możliwości zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym, niepoprawiającym lub niewyjaśniającym dokumentów w trybie art. 26 ust. 3.

 

III.    Taryfikator korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych.

 1. Obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską
 2. Metody ustalania wysokości korekt finansowych
  1. metoda dyferencyjna
  2. metoda wskaźnikowa
 3. Obszary „szczególnej troski” w zamówieniach publicznych w zależności od wartości zamówienia
  1. Niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części;
  2. Błędy związanie z ogłoszeniami;
  3. Naruszenie przesłanek wyboru nieprzetargowych trybów udzielania zamówień (w tym bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających);
  4. Błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
  5. Błędy w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu;
  6. Błędy w zakresie opisu kryteriów oceny ofert;
  7. Niedozwolona modyfikacja treści SIWZ;
  8. Błędy w zakresie badania i oceny ofert;
  9. Uchybienia w zakresie jawności postępowania;
  10. Uchybienia w zakresie obowiązujących terminów;
  11. Konsekwencje nie przekazania ogłoszenia o udzielonym zamówieniu do UOPWE;
  12. Wadliwe aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych.

 

Opinie

W mojej opinii szkolenie przebiegało zgodnie z oczekiwaniami. Organizacja szkolenia bardzo dobra. Część merytoryczna wysoka. Wiedza i kompetencje osoby prowadzącej szkolenie na wysokim poziomie.

Karolina Sobuta - PKP S.A.

Szkolenia bardzo dobre merytorycznie i organizacyjne. Prowadzący potrafi zainteresować tematyką, płynnie i jasno wyjaśnia wszystkie kwestie. Nie unika dyskusji, wręcz przeciwnie jest na nią bardzo otwarty. Bardzo dobra lokalizacja i termin.

Anna Wyszyńska - Starostwo Powiatowe w Grójcu