Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Warsztat dla wykonawców medycznych. Zamówienia Publiczne w świetle elektronizacji | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Warsztat dla wykonawców medycznych. Zamówienia Publiczne w świetle elektronizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Trener na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Pracownicy komórek zamówień publicznych w placówkach służby zdrowia
  • Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców
  • Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:

- przygotowywanie i składanie ofert przetargowych w branży medycznej

- nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi w branży medycznej

- kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne w branży medycznej

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Podstawowe trybu udzielania zamówień – różnice.
a) Przetarg nieograniczony;
b) Przetarg ograniczony.


2. Ustalanie wartości zamówienia a kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie
zamówienia. Czy Wykonawca może domagać się zwiększenia kwoty?


3. Podwykonawstwo w dostawach wyrobów i sprzętu medycznego.


4. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Zasady opisu przedmiotu zamówienia;
b) Równoważność jako wyjątek od zasady;
c) Czyny nieuczciwej konkurencji.


5. Oświadczenia i dokumenty – kiedy i od kogo są wymagane?
a) Dokumenty podmiotowe;
b) Dokumenty przedmiotowe;
c) Dwojaki charakter żądanych próbek oraz zasady ich zwrotu.
d) Uzupełnianie brakujących lub błędnych dokumentów oraz pełnomocnictw.


6. Dzielenie zamówinia na części ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych
- decyzja zamawiającego i ograniczenia z tym związane. Obowiązek wyjaśnienie przyczyny braku
podziału na części.


7. Przygotowanie i złożenie oferty:
a) Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ;
b) Poprawne przygotowanie oferty:
c) Najczęściej popełniane błędy w ofertach;
d) Minimalne terminy składania ofert;
e) Czy można zmienić lub wycofać ofertę?;
f) Utajnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
g) Dopuszczalne formy wnoszenia wadium – terminy wnoszenia i zwrotu, możliwość
zatrzymania wadium;
h) Terminy związania ofertą – przypadki ich przedłużania.


8. Zasady liczenia terminów.


Dzień II – ŁUKASZ CZABAN


1. Oświadczenia z art. 25a ustawy PZP po 18 kwietnia br.
a) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:
• Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
• Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
• Rekomendacje UZP.
b) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia
opracowanego przez KE.
c) Oświadczenie do progów unijnych – czy musi być złożone elektronicznie czy też pisemnie?


2. Drugi etap elektronizacji zamówień
a) Projekt „mini portal zamówień”.
b) Platforma e-Zamówienia.
c) Komercyjna Platforma Zakupowa.
d) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
e) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji
o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu
składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


3. Zasada jawności
a) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po
elektronizacji.
b) Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
• Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert
• Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania
wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane
dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności,
żądania informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do
realizacji zamówienia.
c) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP.

Opinie

Ciekawy i interesujący przekaz cennych informacji. Szkolenie bardzo ciekawe z dużą ilością przykładów. Szkolenie było bardzo pomocne i rozwiązało wiele wątpliwości. Prowadzone było bardzo profesjonalnie.

Małgorzata Kobielak - 18 WOG

Szkolenie bardzo ciekawe zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu przekazania wiedzy przez Pana Łukasza Czabana. Ze szkoleń organizowanych przez ApexNet korzystam od wielu lat i nadal będę korzystać i z czystym sumieniem mogę je polecić każdemu chcącemu pogłębić lub ugruntować swoją wiedzę.

Agnieszka Ławrynowicz - ZUT Szczecin