Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrola zamówień publicznych | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrola zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli

ODBIORCY SZKOLENIA

 •     Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 •     Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych

 

Program

PROGRAM:

Dzień I

 

 1. Obowiązek prawidłowego wykazania, że stwierdzone uchybienia mają wpływ na wysokość wydatkowanych środków- orzeczenia sądów
 2. Naruszenia w zakresie zasad opisu przedmiotu zamówienia (dyskryminacyjny i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia) i szacowania wartości zamówienia – art. 6a PZP i zasady jego stosowania w opinii organów kontroli, łączenie i dzielenie zamówień publicznych w szczególności w ramach realizowanych przez Beneficjentów projektów, równoważność rozwiązań przyjętych przez wykonawcę w aspekcie art. 30 ust. 5 PZP- ćwiczenia i przykłady praktyczne
 3. Udzielanie zamówień na usługi społeczne- opis przedmiotu zamówienia w kontekście obowiązku zawierania przez wykonawcę umów o pracę w wybranych usługach społecznych, doradztwo prawne a zastępstwo procesowe
 4. Naruszenia zasady uczciwej konkurencji w aspekcie nieprawidłowego ustanowienia warunków udziału w postępowaniu- konstruowanie warunków w postępowaniu wobec wykonawców z uwzględnieniem art. 23 w odniesieniu do konsorcjów, wymagania dot. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia- ćwiczenia
 5. Prezentacja wybranych orzeczeń sądów administracyjnych stojących w zgodzie i w opozycji do rozstrzygnięć instytucji kontrolnych (np. wyrok V SA/Wa 1628/15 - Wyrok WSA w Warszawie i wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 620/13 w odniesieniu do warunku w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy)
 6. Kryteria oceny ofert i kryteria selekcji w aspekcie celowości i racjonalności wydatków publicznych- przykłady i ćwiczenia
 7. Próbka systemu informatycznego- dokument przedmiotowy czy element oceny ofert, zasadność żądania próbki systemu w kontekście zamówień na systemy dedykowane
 8. Zagadnienie aktualności składanych przez Wykonawców dokumentów- rozbieżności w orzecznictwie Izby- ćwiczenia

 

Dzień II

 

 1. Nieprawidłowości związane z badaniem i oceną ofert oraz kwalifikacją wykonawców w aspekcie nowych zasad w tym: Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (treść i ocena dokumentu) i inne zmiany w składanych przez wykonawców ofertach w postępowaniach powyżej i poniżej progu unijnego (żądane dokumenty)- wybrane orzecznictwo Prezesa UZP i KIO
 2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w kontekście oceny zobowiązań tych podmiotów i realności udostępnienia zasobów, kontrowersje związane z  implementacją regulacji wspólnotowych – ćwiczenia
 3. Wybór oferty najkorzystniejszej- pułapki procedury odwróconej, badanie przez Zamawiających wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, najczęstsze błędy
 4. Nieprawidłowości związane z udostępnianiem dokumentów- omówienie wyników kontroli Prezesa UZP i uchwał Izby z dnia 23.06.2017 r. sygn. akt: KIO/KU 23/17 i z dnia 19.06.2017 r. sygn. akt KIO/KU 22/17
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna podmiotów oferujących pomocnicze działania zakupowe- przykłady zapisów w SIWZ i pełnomocnictwach-dyskusja
 6. Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych- jakie powinny być reakcje instytucji kontrolnych?