Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawca a elektronizacja. Zamówienia publiczne od 18 kwietnia 2018 roku

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Wykonawcy
 • Osoby przygotowujące oferty
 • weryfikujące propozycje konkurencji,
 • doradzające wykonawcom.

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

PROGRAM:

 1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
 3. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
 4. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
 5. Projekt Platforma e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych.
 • Biuletyn Zamówień Publicznych.
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).
 • Aukcje i licytacje elektroniczne.
 • eSender.
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.
 • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.
 1. Prywatna Platforma Zakupowa – odpowiedzialność Zamawiającego w przypadku awarii systemu.

 

 1.  JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
  1. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.
  2. Struktura JEDZ.
  3. Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ.
  4. Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.

 

 1. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
 1. Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wymagana zawartość planów postępowań i sposób udostępniania).
 2. Zasady udostępnienia dokumentacji z postępowania.
 3. Brak obowiązku udostępniania protokołu wraz załącznikami (w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę?

 

 1. WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 1. Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.
 2. „Doświadczenie” zdobyte w konsorcjum (możliwość wykazywania wyłącznie w granicach wykonania prac przez dany podmiot).
 3. Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 4. Procedura self-cleaning.
 5. Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

 

 1. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
 2. Odstąpienie od umowy.
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 4. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
 5. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
 6. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

 

 1. WADIUM I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Czy zamawiający może nie podpisać umowy po terminie związania ofertą?
 2. Jakie błędy związane z wadium muszą skutkować odrzuceniem oferty?
 3. W jaki sposób pilnować terminu związania ofertą by oferta nie została odrzucona?
 4. Wadium w przypadku Konsorcjum.
 5. Zatrzymanie wadium.

 

 1. PODWYKONAWCY
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.

 

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Opinie

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, poruszane zagadnienia było omówione jasno i wyczerpująco. Dodatkowe pytania i nasze problemy nie były kłopotliwe dla pana Łukasza. Wszystkie zagadnienia omówione zostały w sposób wyczerpujący.

Dorota Czajkowska - Gmina Raszyn

Wartość merytoryczna szkolenia była bardzo wysoka, uzyskane informacje pozwolą mi na prawidłowe wypełnianie obowiązków służbowych. Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone bardzo merytorycznie.

Rafał Puszer - Kancelaria Sejmu

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 20-21 marca 2018 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia