Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Wykonawca a elektronizacja. Zamówienia publiczne od 18 kwietnia 2018 roku | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawca a elektronizacja. Zamówienia publiczne od 18 kwietnia 2018 roku

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Wykonawcy
  • Osoby przygotowujące oferty
  • weryfikujące propozycje konkurencji,
  • doradzające wykonawcom.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. DRUGI ETAP ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ
a) Projekt „mini portal zamówień”.
b) Platforma e-Zamówienia.
c) Komercyjna Platforma Zakupowa.
d) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
e) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o
podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek,
informacji o niekaralności z e-KRK.


2. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
a) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.
b) Struktura JEDZ.
c) Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ.
d) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez
KE.


3. ZASADA JAWNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM RODO
a) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
b) Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
• Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert
• Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w
opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na
umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru
Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.
c) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP.


4. WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
a) Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.
b) „Doświadczenie” zdobyte w konsorcjum (możliwość wykazywania wyłącznie w granicach wykonania prac
przez dany podmiot).
c) Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
d) Procedura self-cleaning.
e) Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie
dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
f) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.


5. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
a) Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
b) Odstąpienie od umowy.
c) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
d) Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
e) Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być
waloryzowane.
f) Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek
na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.


6. WADIUM I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
a) Czy zamawiający może nie podpisać umowy po terminie związania ofertą?
b) Jakie błędy związane z wadium muszą skutkować odrzuceniem oferty?
c) W jaki sposób pilnować terminu związania ofertą by oferta nie została odrzucona?
d) Wadium w przypadku Konsorcjum.
e) Zatrzymanie wadium.


7. PODWYKONAWCY
a) Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.
b) Zobowiązanie do osobistego wykonania:
• kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
• prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
c) Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o
ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający
ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
d) Możliwość zmiany podwykonawcy.
KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA.

Opinie

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, poruszane zagadnienia było omówione jasno i wyczerpująco. Dodatkowe pytania i nasze problemy nie były kłopotliwe dla pana Łukasza. Wszystkie zagadnienia omówione zostały w sposób wyczerpujący.

Dorota Czajkowska - Gmina Raszyn

Wartość merytoryczna szkolenia była bardzo wysoka, uzyskane informacje pozwolą mi na prawidłowe wypełnianie obowiązków służbowych. Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone bardzo merytorycznie.

Rafał Puszer - Kancelaria Sejmu