Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w związku z wejściem w
życiem I etapu elektronizacji zamówień publicznych, a także przekazanie niezbędnej wiedzy do funkcjonowania w
systemie zamówień publicznych po 18 października 2018 r.

 

ODBIORCY SZKOLENIA


• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do
nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych

Program

A. Elektronizacja zamówień publicznych
1. Założenia Platformy e-Zamówienia
2. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
3. Elektroniczny JEDZ
4. Zasady składania JEDZ elektronicznie
5. Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie
6. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
7. Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji
8. Biuletyn Zamówień Publicznych


B. Planowanie zamówień publicznych
1. Plan finansowy a plan zamówień publicznych
2. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
a. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
b. Szacowanie na przykładach
3. Zamówienie nieprzewidziane
a. Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
b. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
c. Korekty planu zamówień publicznych


C. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
1. Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
2. Jak opisywać przedmiot zamówienia?
a) Elementy obowiązkowe
b) Elementy dopuszczalne
c) Elementy zakazane
3. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny
ich spełniania.
a) Zakres wymagań
b) Poziom wymagań
4. Kryteria oceny ofert
a) Bilans kryteriów
b) Niebezpieczeństwa
5. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
6. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
7. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych


D. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne
1. Tryby
2. Ogłoszenia
3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
4. Wadium
5. Oświadczenia wstępne
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
7. Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
8. Poprawianie ofert
9. Wykluczanie wykonawców
10. Odrzucanie ofert
11. Unieważnianie postępować


E. Umowy w zamówieniach publicznych
1. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
2. Kary umowne w umowach
3. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
4. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy


F . Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1. Osoby odpowiedzialne
2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Opinie

Profesjonalnie przygotowane szkolenie. Dobrze przygotowane, przykłady, wysoki profesjonalizm prowadzącego. Szkolenie z pewnością pomoże mi w pracy zawodowej.

Tomasz Tylak - ZKG „Czyste miasto, czysta gmina” Kalisz

Bardzo ciekawe ujęcie tematu, przybliżające uczestnikom tematykę udzielania zamówień w bardzo szerokiej perspektywie. Ciekawa forma przekazu wiedzy przez osobę prowadzącą. Dużo przykładów praktycznych wykorzystania wiedzy merytorycznej nabytej w trakcie szkolenia.

Jolanta Wojdera - 31 WOG Zbierz