Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrole prawa zamówień publicznych | APEXNET szkolenia
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrole prawa zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych
• Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej
przygotować się do kontroli zamówień
publicznych

 

 

Program

PROGRAM:


1. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

a) naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części,
nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia
udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
b) naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
c) naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy
przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie
dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
d) naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert
e) naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
f) naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów
2. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
a) naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
b) naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
c) naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
d) poprawa omyłek w ofertach
e) wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
f) odrzucenie oferty
g) unieważnienie postępowania
h) inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
3. Wybór trybu procedowania
a) omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem
orzecznictwa TSUE
b) nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania
trybów innych niż podstawowe
4. Błędy związane z badaniem JEDZ i stosowaniem procedury odwróconej.
a) Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
b) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy
zawartymw ofercie,
c) błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).
d) Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.
5. Zamówienia na usługi niepriorytetowe (po nowelizacji społeczne) – najczęściej popełniane błędy.
6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów.
7. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.

Opinie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam

Joanna Grocka - MJWPU

Bardzo dobre szkolenie. Dużo informacji pomocniczych w stosowaniu ustawy po nowelizacji. Trener bardzo kompetentny, posiadający bardzo dużą wiedzę.

Elżbieta Ćwiertka - 1 RBLog