SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrole prawa zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych
• Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej
przygotować się do kontroli zamówień
publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

PROGRAM:


1. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

a) naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części,
nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia
udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
b) naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
c) naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy
przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie
dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
d) naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert
e) naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
f) naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów
2. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
a) naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
b) naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
c) naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
d) poprawa omyłek w ofertach
e) wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
f) odrzucenie oferty
g) unieważnienie postępowania
h) inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
3. Wybór trybu procedowania
a) omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem
orzecznictwa TSUE
b) nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania
trybów innych niż podstawowe
4. Błędy związane z badaniem JEDZ i stosowaniem procedury odwróconej.
a) Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
b) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy
zawartymw ofercie,
c) błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).
d) Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.
5. Zamówienia na usługi niepriorytetowe (po nowelizacji społeczne) – najczęściej popełniane błędy.
6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów.
7. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE

8. Warsztat: Weryfikacja postępowania pod kątem wystąpienia nieprawidłowości i zagrożenia korektą.
    Analiza przypadku, zarzutów, okoliczności mających wpływ na wysokość korekty.

Opinie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam

Joanna Grocka - MJWPU

Bardzo dobre szkolenie. Dużo informacji pomocniczych w stosowaniu ustawy po nowelizacji. Trener bardzo kompetentny, posiadający bardzo dużą wiedzę.

Elżbieta Ćwiertka - 1 RBLog

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 25-26 września 2018 Iwona Holka 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-09-11

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia