Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrole Prawa zamówień publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrole Prawa zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych
• Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej
przygotować się do kontroli zamówień
publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

 

Program

PROGRAM:


1. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

a) naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
b) naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
c) naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania
d) naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert
e) naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
f) naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów


2. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
a) naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
b) naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
c) naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
d) poprawa omyłek w ofertach
e) wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
f) odrzucenie oferty
g) unieważnienie postępowania
h) inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości


3. Wybór trybu procedowania
a) omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE
b) nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania trybów innych niż podstawowe


4. Błędy związane z badaniem JEDZ i stosowaniem procedury odwróconej
a) Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
b) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartymw ofercie,
c) błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).
d) Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE


5. Zamówienia na usługi niepriorytetowe (po nowelizacji społeczne) – najczęściej popełniane błędy


6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów


7. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE

8. Warsztat: Weryfikacja postępowania pod kątem wystąpienia nieprawidłowości i zagrożenia korektą.
    Analiza przypadku, zarzutów, okoliczności mających wpływ na wysokość korekty.

Opinie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji . Gorąco polecam

Joanna Grocka - MJWPU

Bardzo dobre szkolenie. Dużo informacji pomocniczych w stosowaniu ustawy po nowelizacji. Trener bardzo kompetentny, posiadający bardzo dużą wiedzę.

Elżbieta Ćwiertka - 1 RBLog