Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Wykonawco - już od 18 kwietnia elektronizacja zamówień publicznych. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawco - już od 18 kwietnia elektronizacja zamówień publicznych.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Wykonawcy
• Osoby przygotowujące oferty
• weryfikujące propozycje konkurencji
• doradzające wykonawcom

Program

PROGRAM:


1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ


a) Harmonogram wprowadzenia elektronizacji w Polsce;
b) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
c) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.;
d) Kwalifikowany podpis elektroniczny, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie - definicja, koszty,
kto musi posiadać?
e) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po
elektronizacji;
f) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: zaświadczeń o
niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK;
g) Wnoszenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej po elektronizacji;
h) Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa po nowelizacji;
i) Platforma e – usług - przygotowywana przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji: jak w praktyce będzie
wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy;
j) Przykłady funkcjonujących platform Zamawiających Centralnych;
k) Prywatne Platforma Zakupowa – odpowiedzialność Zamawiającego w przypadku awarii systemu;
l) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych,
• Biuletyn Zamówień Publicznych,
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence),
• Aukcje i licytacje elektroniczne,
• eSender,
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.


2. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA


a) Składanie JEDZ za pomocą dostępnych narzędzi elektronicznych;
b) Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ;
c) Wyjaśnianie JEDZ;
d) Weryfikacja JEDZ w procedurze zwykłej i odwróconej;
e) Konsekwencje nie wskazania w JEDZ zamiaru polegania na zasobach podmiotu trzeciego;


3. WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


a) Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich;
b) Doświadczenie” zdobyte w konsorcjum w świetle najnowszego orzecznictwa;
c) Solidarna odpowiedzialność Konsorcjantów;
d) Procedura self-cleaning;
e) Czyny nieuczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert;
g) Składanie wyjaśnień drogą elektroniczną – konsekwencje braku otrzymania wiadomości e – mail
przez Zamawiającego w świetle orzecznictwa;
h) Konsorcjum vs podwykonawstwo – zasady, odpowiedzialność, możliwość zmiany podmiotowej,
różnice;


4. USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO I KONSEKWENCJE JEJ WPROWADZENIA DLA
WYKONAWCÓW;


5. WADIUM I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


a) Wadium składane przez konsorcjum w świetle orzeczenia SN;
b) Błędy w wadium skutkujące odrzuceniem oferty;
c) Zatrzymanie wadium w świetle najnowszego orzecznictwa SN;
6. PROBLEMY WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY
a) Prawo opcji a zamówienia uzupełniające;
b) Rozwiązanie, odstąpienie od umowy;
c) Możliwość zmiany zaoferowanego przedmiotu zamówienia na równoważny w świetle
orzecznictwa;
d) Wprowadzenie zmian do umowy;
e) Waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego;
f) W jaki sposób przygotować pismo o zwiększenie wynagrodzenia – praktyczne przykłady;

Opinie

Polecam szkolenia prowadzone przez panią Iwonę Holkę. Bardzo dużo ciekawej i przydatnej w praktyce wiedzy. Gorąco polecam.

Hubert Lachowski - WOD-KAN

O dobrym szkoleniu decyduje przede wszystkim dobry trener. Pani Iwona Holka jest jedną z nielicznych trenerek, które reprezentują najwyższy poziom wiedzy oraz umiejętności przekazu. Szkolenie oceniam celująco.

Anna Rogalińska - UG Kleszczów