Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków UE | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków UE

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najczęstszymi naruszeniami wykrywanymi podczas kontroli postępowań oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wymierzania korekt finansowych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Definicja i pojęcie nieprawidłowości, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze formalnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów
administracyjnych.

2. Prawidłowa ścieżka audytu – zweryfikowanie dokumentacji postępowania.

3. Taryfikator korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych – omówienie

4. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
b) naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
c) naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku
d) naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert);
e) naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
f) naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów

5. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania

a) naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
b) naruszenia związane z JEDZ – ocena prawidłowości JEDZ przez Zamawiającego
c) naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
d) naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
e) poprawa omyłek w ofertach
f) wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
g) odrzucenie oferty
h) unieważnienie postępowania
i) inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
j) nieprawidłowy wybór trybu udzielenia zamówienia

6. Problemy występujące w związku z zawarciem umowy po przeprowadzonym postępowaniu i
dokonywanie zmian w treściach umów:

a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).

Opinie

Szkolenie jest prowadzone profesjonalnie a wiadomości są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały.

Joanna Sobocka - Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Przygotowanie szkolenia, jego obsługa, kultura osobista, wiedza prowadzącego na bardzo wysokim poziomie.

Marek Siołkowski - Centrum Nauki Kopernik