Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych okiem prawnika i problemy z nią związane | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych okiem prawnika i problemy z nią związane

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nadchodzących zmian w związku z wejściem w życiem I etapu elektronizacji zamówień publicznych, a także przekazanie niezbędnej wiedzy do funkcjonowania w systemie zamówień publicznych po 18 października 2018 r.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

A. Elektronizacja zamówień publicznych
1. Założenia Platformy e-Zamówienia
2. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia
3. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
4. Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji
5. Biuletyn Zamówień Publicznych


B. Elektroniczny JEDZ
1. Zasady składania JEDZ elektronicznie
2. Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie


C. Planowanie zamówień publicznych
1. Plan finansowy a plan zamówień publicznych
2. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić?
a. Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych
b. Szacowanie na przykładach
3. Zamówienie nieprzewidziane
a. Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
b. Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane
c. Korekty planu zamówień publicznych


D. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
1. Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne
2. Jak opisywać przedmiot zamówienia?
a) Elementy obowiązkowe
b) Elementy dopuszczalne
c) Elementy zakazane
3. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny
ich spełniania.
a) Zakres wymagań
b) Poziom wymagań
4. Kryteria oceny ofert
a) Bilans kryteriów
b) Niebezpieczeństwa
5. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków
6. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach
7. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych


E. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne
1. Tryby
2. Ogłoszenia
3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
4. Wadium
5. Oświadczenia wstępne
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
7. Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień
8. Poprawianie ofert
9. Wykluczanie wykonawców
10. Odrzucanie ofert
11. Unieważnianie postępować


F. Umowy w zamówieniach publicznych
1. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
2. Kary umowne w umowach
3. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
4. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6. Osoby odpowiedzialne
7. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny

Opinie

Merytorycznie szkolenie przygotowane bardzo dobrze, organizacja na wysokim poziomie. Godne polecenia. Trener bardzo komunikatywny, na bieżąco wyjaśniał zaistniałe problemy i odpowiadał na pytania.

Danuta Paul – Piątkowska - Sąd Rejonowy w Nowej Soli

Szkolenie pomocne w problematyce codziennej pracy w zamówieniach publicznych, tematyka poparta wieloma sugestywnymi przykładami. Trener bardzo kompetentny i komunikatywny, doskonale przygotowany merytorycznie i dydaktycznie.

Małgorzata Gmura - Nadleśnictwo Zielona Góra