Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja w zamówieniach publicznych krok po kroku i najnowsze trendy orzecznicze w zamówieniach | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja w zamówieniach publicznych krok po kroku i najnowsze trendy orzecznicze w zamówieniach

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Interaktywne szkolenie służyć ma omówieniu kluczowych zasad związanych ze zbliżającą elektronizacją procesów udzielania zamówień publicznych, narzędzi niezbędnych do poprawnego udzielania elektronicznych zamówień przez zamawiających i brania udziału w procesie zamówieniowym po stronie wykonawcy.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy organizujący oraz odpowiedzialni za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiających
• kierownicy zamawiających
• wykonawcy i osoby odpowiedzialne po stronie wykonawców za składanie ofert
• osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z procedurą udzielenia zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Podstawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej w zamówieniach
publicznych

1.1. Dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych;
1.2. Regulacje w zakresie elektronizacji zawarte w ustawie PZP;
1.3. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP w zakresie elektronizacji;
• wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.
1.4. Kodeks Cywilny;


2. Forma pisemna, a forma elektroniczna
2.1. Definicja pisemności;
2.2. Równoważność formy pisemnej i elektronicznej, elektroniczne potwierdzanie za zgodność;
2.3. Kwalifikowany podpis elektroniczny; dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne; znacznik czasu, szyfrowanie;
2.4. Wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał;
2.5. Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób;


3. Platformy zakupowe
3.1. Platforma e-Zamówienia tworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy UZP
3.1.1. Omówienie modułów planowanych w Platformie e-Zamówienia
• Centralne Repozytorium Danych
• Biuletyn Zamówień Publicznych
• Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (Business Intelligence)
• Aukcje i licytacje elektroniczne
• eSender
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu otwarcia
3.1.2. Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
3.1.3. Czy Zamawiający będą mieli obowiązek korzystania z Platformy e-Zamówienia?
3.2. Działanie platformy zakupowej na przykładzie Platformy zakupowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) – eb2B - procedura składania ofert za pomocą Platformy;
3.3. Przykłady innych platform zakupowych.


4. Praktyczne problemy związane z elektronizacją


5. Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej

5.1. Czym jest JEDZ, kto i w jakim celu go składa; najnowsze orzecznictwo KIO dotyczące JEDZ;
5.2. Kogo dotyczy obowiązek składania elektronicznego JEDZ i czy dotyczy on również oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach podprogowych?
5.3. Obowiązki po stronie Zamawiającego związane z elektronicznych JEDZ - zakres obligatoryjnych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo innym dokumencie wszczynającym postępowanie
5.4. Omówienie zapisów SIWZ dotyczących informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
5.5. Czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny w związku z wejściem w życie przepisów dot. elektronizacji?
5.6. Obowiązki po stronie Wykonawcy związane ze złożeniem JEDZ za pośrednictwem poczty elektronicznej:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny;
• Szyfrowanie danych i cyberbezpieczeństwo danych;
• Przekazanie hasła dostępu;
• Przesłanie JEDZ na pocztę elektroniczną Zamawiającego;
• Deszyfracja i weryfikacja podpisu;
5.7. Inne problemy praktyczne:
• Jak zastrzec informacje zawarte w JEDZ jako tajemnice przedsiębiorstwa?
• W jakiej formie należy przekazać pełnomocnictwa do podpisania JEDZ?
• Jak udostępniać JEDZ innym wykonawcom;


6. Procedura uzupełniania/wyjaśniania JEDZ przed i po dniu 18.04.2018 r.


7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego – problemy praktyczne

7.1. Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia
• Wykazywanie warunków przez wykonawcę, podmioty działające w ramach konsorcjum; wykonawców korzystających z potencjału podmiotówtrzecich z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO, sądów okręgowych i TSUE;
• Brak podstaw wykluczenia – nowe trendy w interpretacji przesłanek wykluczenia na przykładzie orzecznictwa;
7.2. Złożenie dokumentów podmiotowych na podstawie art. 26 ustawy Pzp, a ich uzupełnianie i wyjaśnianie na tle najnowszego orzecznictwa;
7.3. Problemy na tle stosowania procedury odwróconej;


8. Podwykonawstwo – omówienie praktycznych problemów.


9. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – najnowsze trendy w orzecznictwie KIO.


10. Wyjaśnienia ceny rażąco niskiej – omówienie praktycznych problemów wykonawców i zamawiających.
10.1. Istotna część składowa
10.2. Czy można odstąpić od wyjaśnień?
10.3. Najnowsze orzecznictwo w zakresie wyjaśnień RNC.

Opinie

Szkolenia organizowane przez ApexNet są zawsze interesujące i wyczerpujące jeżeli chodzi o przekazanie wiedzy. Pełen profesjonalizm prowadzącego sprawia, że szkolenie jest miłe i przyjemne. Doradca firmy zawsze służy pomocą i rozwiązuje wszystkie problemy uczestników.

Kamila Końska - Państwowe Muzeum Etnograficzne

ApexNet organizuje najlepsze szkolenia w jakich brałam udział, jeżeli tylko mogę to polecam właśnie te firmę. Szkolenia sa prowadzone profesjonalnie, zrozumiale i interesująco.

Barbara Majewska - MODR Warszawa