Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kwalifikowalność wydatków i praktyczne problemy w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:
• znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości
• znać nowe zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
• znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014
• przygotowani do składania wniosków o płatność w systemie SL2014

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie przeznaczone głównie dla beneficjentów,
• Członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, kwestorów w instytucjach i jednostkach, które realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
• Zapraszamy także opiekunów projektów w Instytucjach Zarządzających i Pośredniczących, którzy będą odpowiadać za rozliczanie projektów, w tym weryfikację wniosków o płatność składanych przez beneficjentów w systemie SL2014

 

Program

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – podstawowe zasady:
o Ocena kwalifikowalności wydatku
o Matryca logiczna kwalifikowalności
o Zasada faktycznego poniesienia wydatku
o Zakaz podwójnego finansowania wydatków
o Dochód w projekcie a projekty generujące dochód – istotne różnice


2. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – najnowsze zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów ustawowych
o Konsekwencje zmiany definicji wykonawcy w Wytycznych kwalifikowalności 2017
o Kiedy zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, wewnętrzny regulamin wyboru wykonawców?
o Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study


3. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności z 2017r.
o Zakup nieruchomości
o Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
o Środki trwałe – zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
o Trwałość projektu - istotne zmiany
o Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS – istotne różnice
o Koszty pośrednie – nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
o Wynagrodzenia personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)


4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
o Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
o Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków


5. System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie
o Uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta
o Odpowiedzialność karna – jakich czynności dotyczy w systemie SL2014
o Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów
o Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu


6. Zakładki systemu SL2014 związane z rozliczaniem wydatków:
o Wykorzystanie Modułu Korespondencja w rozliczaniu wydatków
o Harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja
o Zamówienia publiczne - zgłaszanie informacji o zamówieniach publicznych i przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami
o Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzeń rozliczanych we wnioskach o płatność do Bazy personelu w systemie SL2014


7. Rozliczanie projektów w latach 2014-2020 w systemie SL2014 – praktyczne problemy o Rejestracja wniosku o płatność – jaki rodzaj wniosku o płatność w systemie SL2014 należy zaznaczyć
(zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)?

o Uzupełnienie wniosku o płatność i przesłanie do opiekuna projektu
- uzupełnienie postępu rzeczowego
- uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu
o A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?
- Procedura wycofania wniosku o płatność
- Poprawa wniosku przez beneficjenta
- Korekta wniosku przez opiekuna projektu


8. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Opinie

Prowadzący szkolenie robił to w sposób ciekawy. Był bardzo komunikatywny i zachęcał do zadawania pytań i chętnie udzielał odpowiedzi oraz zagłębiał się w problematyzację zadanego problemu. Organizacja szkolenia: informacje, materiały jak najbradziej na plus. Na pewno jest toprzydatna wiedza i zostanie wykorzystana w codziennej pracy.

Jagoda Brussy - Urząd Miasta Gorzów Wlk.

Szkolenie zorganizowane w sposób profesjonalny. Wykładowca posiadał dużą wiedzę i doświadczenie. Odpowiadał na wszystkie pytania uczestników obszernie i w przystępny sposób.

Beata Musińska - Zakład Ubezpieczeń Społecznych