Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Jak w praktyce przeprowadzić elektroniczny przetarg? Pierwsze doświadczenia Zamawiających zobowiązanych elektronizacją i RODO | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Jak w praktyce przeprowadzić elektroniczny przetarg? Pierwsze doświadczenia Zamawiających zobowiązanych elektronizacją i RODO

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają rozwiązania wymagane przy tworzeniu dokumentu SIWZ i umowy w kontekście RODO.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów
• do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


A. Opis przedmiotu zamówienia
- Dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
- Aspekty społeczne, w tym wymagania:

 • zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane

B. Ustalenie wartości zamówienia publicznego

 • Co to znaczy "całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy"?
 • Jak prawidłowo ustalić podobieństwo przedmiotowe oraz funkcjonalne zamówienia?
 • Kiedy zamówienia są tożsame czasowo? Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zamówień nieplanowanych.

C. Określenie warunków udziału w postępowaniu

 • Warunek udziału w postępowaniu spełniający wymogi zasady przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji.

D. Ustalenie kryteriów oceny ofert

 • Podstawowy dylemat: cena czy koszt?
 • Ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny oraz kryterium ceny z wagą przekraczającą 60%.
 • Jak opisać standardy dotyczące wszystkich istotnych cech zamówienia?
 • Jak powinien wyglądać załącznik do protokołu postępowania wskazujący na sposób uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia?

E. Wymagane zapisy SIWZ związane z elektronizacją

 • Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej”.
 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 • Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
 • Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji.
 • Wymagane zapisy SIWZ dotyczące ochrony danych osobowych w związku z RODO.

F. Wymagane zapisy SIWZ związane z RODO

 • Co to są i jak określać warunki, charakter i zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego?

G. Prawidłowe określenie klauzul umownych pozwalających na zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Jak przygotować treść ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych?
 • Czy SIWZ powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym?


2. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


A. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

 • Kolejność zamieszczania ogłoszeń
 • Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

B. Udzielanie wyjaśnień do treści SIWZ

 • Kolejność zamieszczania ogłoszeń
 • Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

C. Składanie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego oraz dekodowanie przy użyciu klucza prywatnego).
 • Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji
 • Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji).
 • Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
 • Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
 • Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
 • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)

D. Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


3. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (DYREKTYWA 2014/55/UE)
A. Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
B. Platforma elektronicznego fakturowania
C. Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?

 

Opinie

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Zarówno temat szkolenia oraz warunki do jego przeprowadzenia były bez zarzutu. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm i kultura prowadzącego, pana Czabana.

Szpital Rejonowy w Raciborzu - Tomasz Zajączkowski

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, merytorycznie, przystępnie i zrozumiale dla uczestników. Można zadawać pytania w trakcie szkolenia co bardzo pomaga w konkretnych przypadkach.

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Chorzowie - Elżbieta Gorgol