SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Jak w praktyce przeprowadzić elektroniczny przetarg? Pierwsze doświadczenia Zamawiających zobowiązanych elektronizacją i RODO

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają rozwiązania wymagane przy tworzeniu dokumentu SIWZ i umowy w kontekście RODO.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów
• do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień
publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Program

1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
A. Opis przedmiotu zamówienia
a) Dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
b) Aspekty społeczne, w tym wymagania:
B. Ustalenie wartości zamówienia publicznego
C. Określenie warunków udziału w postępowaniu
D. Ustalenie kryteriów oceny ofert
E. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
F. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z RODO
G. Prawidłowe określenie klauzul umownych pozwalających na zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego


2. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
A. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
c) Kolejność zamieszczania ogłoszeń
d) Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
B. Udzielanie wyjaśnień do treści SIWZ
e) Kolejność zamieszczania ogłoszeń
f) Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
c) Składanie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego oraz dekodowanie przy użyciu klucza prywatnego)
b) Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji
c) Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
d) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji
e) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
f) Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
g) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
h) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
i) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)
d) Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


3. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH (DYREKTYWA 2014/55/UE)

j) Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
k) Platforma elektronicznego fakturowania
l) Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?
4. NAJNOWSZE ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 18.10.2018 R W ŚWIETLE
ZNOWELIZOWANEJ USTAWY

Opinie

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Zarówno temat szkolenia oraz warunki do jego przeprowadzenia były bez zarzutu. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm i kultura prowadzącego, pana Czabana.

Szpital Rejonowy w Raciborzu - Tomasz Zajączkowski

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, merytorycznie, przystępnie i zrozumiale dla uczestników. Można zadawać pytania w trakcie szkolenia co bardzo pomaga w konkretnych przypadkach.

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Chorzowie - Elżbieta Gorgol

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
RZESZÓW, HOTEL AMBASADORSKI 4-5 września 2018 Grzegorz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-08-21

LUBLIN, MERCURE 6-7 września 2018 Łukasz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-08-23

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia