SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawca w elektronicznym przetargu o zamówienie publiczne. Analiza zagrożeń na przykładach

Kontakt

Dorota Kowalska

telefon: 222058908
dorota.kowalska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Wykonawcy
• Osoby przygotowujące oferty
• weryfikujące propozycje konkurencji,
• doradzające wykonawcom

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

1. ZMIANY W PROCEDURACH ZAMÓWIENIOWYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ USTAWĘ O ZMIANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
a) Zamówienia publiczne powyżej progu unijnego po 18 października 2018r.
- nowa definicja środków komunikacji elektronicznej,
- czynności wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- dopuszczalne odstępstwa od elektronizacji.
b) Zamówienia publiczne poniżej progu unijnego po 18 października 2018r.


2. MINI PORTAL E-ZAMÓWIEŃ
a) Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
b) pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.


3. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
b) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
c) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
d) Projekt Platforma e-Zamówienia.
e) Prywatna Platforma Zakupowa – odpowiedzialność Zamawiającego w przypadku awarii systemu.


4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
a) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.
b) Struktura JEDZ.
c) Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ.
d) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.


5. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
a) Procedura jawnego otwarcia ofert po elektronizacji
b) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
c) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP
d) Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r:
− Planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
− Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.
− Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.
e) Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę?


6. WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.
b) „Doświadczenie” zdobyte w konsorcjum (możliwość wykazywania wyłącznie w granicach wykonania prac przez dany podmiot).
c) Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
d) Procedura self-cleaning.
e) Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
f) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.


7. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY
a) Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego– 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
b) Odstąpienie od umowy.
c) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
d) Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
e) Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
f) Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.


8. WADIUM I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
a) Zabezpieczenie oferty dokumentem wadialnym – czy dopuszczalna byłaby forma pisemna, czy też konieczna jest postać elektroniczna?
b) Czy zamawiający może nie podpisać umowy po terminie związania ofertą?
c) Jakie błędy związane z wadium muszą skutkować odrzuceniem oferty?
d) W jaki sposób pilnować terminu związania ofertą by oferta nie została odrzucona?
e) Wadium w przypadku Konsorcjum.
f) Zatrzymanie wadium.


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Opinie

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Zarówno temat szkolenia oraz warunki do jego przeprowadzenia były bez zarzutu. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm i kultura prowadzącego, pana Łukasza Czabana.

Tomasz Zajączkowski - Szpital Rejonowy w Raciborzu

Merytoryczna wiedza prowadzącego w połączeniu z interesującym przekazem oraz zachęceniem do zadawania pytań, a także popieranie przykładami opisywanych teorii sprawia, iż szkolenie jest godne polecenia.

Beata Jonak - Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 22-23 listopada 2018 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia