Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - RODO i elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny nauki | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

RODO i elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny nauki

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji uczestników, a także wyjaśnienie nowych kwestii wprowadzonych do polskiego systemu prawnego w bieżącym roku.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy uczelni publicznych i instytutów
badawczych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI WYŁĄCZONE Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY PZP


1. Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
a) Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 lit e)
- Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych
- Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
- Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
- Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
- Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
b) Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4d pkt 1)
- Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
- Przebieg postępowania o zamówienie z dziedziny nauki – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
- Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki


ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


1. Projekt Platforma e-Zamówienia:
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
3. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
4. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
5. Co zrobić w sytuacji, gdy Wykonawca dołączy do oferty JEDZ na nośniku danych (CD, pendrive) mimo zapisów SIWZ o konieczności przesłania takiego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej?
6. Czy Wykonawca może złożyć pełnomocnictwo i wadium w postaci pisemnej, czy też dokumenty te winny mieć postać dokumentów elektronicznych?
7. Czy udostępniane przez Zamawiającego: SIWZ, informacja o wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania, informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
8. Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia winien być przygotowany w postaci pisemnej czy elektronicznej? Jak należy przechowywać oferty, wnioski o dopuszczenie, oświadczenia, w tym JEDZ składane w postaci dokumentów elektronicznych? Czy konieczne jest wykonanie wydruków tych dokumentów?
9. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji)


RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH


1. Co to są „dane osobowe” i „przetwarzanie danych osobowych”?
2. Obowiązki Zamawiającego, jako administratora danych osobowych
3. Ochrona danych podawanych przez wykonawcę oraz danych przekazywanych wykonawcy (danych podawanych w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia, dotyczących wyroków skazujących i dotyczących naruszenia prawa, danych uzyskiwanych w ramach procedury samooczyszczenia, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności)
4. Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia RODO
5. Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert
6. Które umowy w spawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując do przepisów RODO?


WYBRANE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


1. Znak towarowy oraz inne wskazania zakazane przy opisywaniu przedmiotu zamówienia po nowelizacji
2. Ustalanie wartości zamówienia publicznego
- Ustalanie wartości zamówień przez wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego
posiadające samodzielność finansową
- Dzielenie zamówienia na części jako instrument wsparcia MŚP
- Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zamówień nieplanowanych
3. Składania ofert, oświadczeń oraz dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- Pojęcie oferty
- Oświadczenia i dokumenty nie stanowiące treści oferty
- Zasady postępowania w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą
- Zasady postępowania w przypadku oświadczeń i dokumentów dostępnych za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych
- Wezwanie do złożenia, uzupełnienia i wyjaśnień oświadczeń i dokumentów
- Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i
dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)


ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (DYREKTYWA 2014/55/UE)


1. Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
2. platforma elektronicznego fakturowania
3. Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?


PROCEDURA ODWRÓCONA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


1. Definicja procedury odwróconej
2. Zalety procedury odwróconej
3. Co oznacza zwrot „ocena ofert”?
4. Które, spośród złożonych ofert, powinny być badane pod kątem przesłanek ich odrzucenia (m.in. rażąco niskiej ceny)?
5. Składanie oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w procedurze odwróconej.
6. Czy można odstąpić od stosowania procedury odwróconej po upływie terminu składania ofert?

Opinie

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Trener był przygotowany, temat został wyczerpany szczegółowo. Pani opiekunka Ania była bardzo pomocna, sympatyczna i zorganizowana. Atrakcje pozalekcyjne super! Szkolenie oceniam celująco!

Anna Zawadka - 12 TOL Warszawa

Bardzo profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Wysoka kompetencja i komunikatywność trenera - eksperta. Miła, pomocna i kompetentna przedstawicielka firmy ApexNet.

Barbara Dobrzańska - Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego