SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Przełom w zamówieniach publicznych od 18.10.2018 r. Kompleksowy kurs elektronizacji na przykładach

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają konkretne rozwiązania i usprawnienia pomocne w planowanych postępowaniach po 18 października 2018r.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

 

 

Program

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ELEKTRONIZACJI
• Nowa definicja „środków komunikacji elektronicznej”
• Dokumenty elektroniczne, które muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
• Zasady składania ofert w przypadku, gdy nie jest możliwe ich przygotowanie w postaci elektronicznej
• Wymagania dotyczące elektronizacji zamówień o wartości niższej niż progi UE
• Nowe wymagania dotyczące narzędzi i urządzeń służących do elektronicznego odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz prac konkursowych
• Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: co to są dokument elektroniczny oraz kopia dokumentu elektronicznego?; poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów elektronicznych; składanie oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym; zasady składania oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca nie posiada oryginału oświadczenia lub dokumentu w postaci elektronicznej)
• Forma odwołania i sposób jego wnoszenia
• W jaki sposób, po elektronizacji, przekazać dokumentację postępowania Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku wniesienia odwołania?


WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
• Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
• Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
• Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji
• Forma pełnomocnictwa do składania oferty, wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy PZP po elektronizacji.


DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PO ELEKTRONIZACJI
• Definicja protokołu postępowania
• Czy protokół postępowania należy sporządzać w formie elektronicznej?
• Czy należy drukować oferty elektroniczne?
• Jakie wymagania winien spełniać system informatyczny, za pośrednictwem którego zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty elektroniczne?
• Co zrobić aby nie utracił ważności podpis cyfrowy, którym opatrzone zostały dokumenty elektroniczne, przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania?
• Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników (w tym ofert) po elektronizacji


PLATFORMA ZAKUPOWA, JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych
• Biuletyn Zamówień Publicznych
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
• Aukcje i licytacje elektroniczne
• eSender
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
b) Prywatna, czy Publiczna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Miniportal e-Zamówienia, jako narzędzie przejściowe służące do składania ofert elektronicznych
d) Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?

Opinie

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Firma zaopatrzyła mnie w materiały pomocnicze, jak: ustawa Pzp, zaktualizowane artykuły, notatniki. Wykładowca ma ogromną wiedzę z zakresu Pzp, elektronizacji, które przekazał w jasny i zabawny sposób, poparł je przykładami. Odpowiadał na wszystkie pytania. Otrzymałam tez dostęp do EduStrefy.

Sylwia Skrycka - WSZ Konin

Szkolenie bardzo profesjonalne. ekspert niezwykle kompetentny i komunikatywny. Aspekty poruszone podczas wykładu były istotne i ważne dla prawidłowego przygotowania oferty. Przyjemna sala wykładowa, dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Sylwia Konieczna - Farmacol-Logistyka