Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z lipca 2018r. z uwzględnieniem nowych rozporządzeń w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów dokumentów | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty po nowelizacji z lipca 2018r. z uwzględnieniem nowych rozporządzeń w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów dokumentów

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania SIWZ oraz prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo udziału w postępowaniu z uwzględnieniem wskazanych zmian pzp.

Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

 • zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
 • wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Po szkoleniu
Słuchaczom zostanie przekazana kompleksowa wiedza związana z problematyką  stanowiącą przedmiot szkolenia zarówno z perspektywy zamawiającego, jak i wykonawcy.Uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć błędów przy przygotowaniu i udziale w postępowaniu „po nowemu”.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych

Szkolenie objęte programem 18+

Program

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „PO NOWEMU”

 1. Istota warunków udziału w postępowaniu
 2. Kompetencje lub uprawienia do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile nie wynika to z odrębnych przepisów – art. 22b
 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – art. 22c
 4. Zdolność techniczna lub zawodowa – art. 22d
 5. Warunki udziału w postępowaniu a dokumenty jakich może żądać zamawiający
 • Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • Co może być dowodem należytego wykonania zamówienia?  
 1. Kryteria selekcji jako sposób weryfikacji zdolności do wykonania zamówienia
 2. Omówienie regulacji dot. zamówień zastrzeżonych


PODMIOTY TRZECIE – NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE POLEGANIA NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO

 1. Udowodnienie dysponowania zasobami oraz badanie podmiotów udostępniających zasoby
 2. Następstwa niespełniania przez podmiot trzeci warunków lub kryteriów selekcji lub istnienia podstaw wykluczenia
 3. Solidarna odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego
 4. Czy podmiot trzeci musi być podwykonawcą?
 5. Powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego a regulacje nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający  od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
   

KONSORCJUM - NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE BADANIA POTENCJAŁU KONSORCJUM

 1. Omówienie regulacji dot. konsorcjum
 • Spełnianie warunków przez konsorcjum
 • Czy członek konsorcjum może powołać się na doświadczenie całego konsorcjum niezależnie od ilości wykonanych prac?
 • Konsorcjum – sumowanie potencjału
 •  Czy zawsze można sumować wiedzę i doświadczenie konsorcjum?
 • Czy warunek posiadania sytuacji finansowej lub ekonomicznej może być łączony w przypadku konsorcjum?
 • Czy wymóg posiadania polisy w określonej wysokości dotyczy wszystkich konsorcjantów?
   

PODWYKONAWCY - NOWE ZASADY BADANIA I OCENY PODWYKONAWCÓW

 •  omówienie regulacji


WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI

 1. Wykluczenie wykonawcy:
 • wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty
 1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy
 2. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy,
 3. Self-cleaning
 • w jaki sposób wykonawca może wykazać swoją rzetelność, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody?
 •  w jaki sposób wykonawca może wykazać podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy?
 1. Możliwość wykluczenia wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 12 pzp,
 2. Jakich dokumentów może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?
 • Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
   

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)

 1. Cel JEDZ i jego sporządzenie
 • JEDZ jako wstępne oświadczenie wykonawcy – uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
 • jak prawidłowo wypełnić JEDZ?
 • podmioty zobowiązane do przedstawienia JEDZ
 • analiza instrukcji UZP dot. wypełniania JEDZ
 1. Obligatoryjne i fakultatywne żądanie dokumentów (art. 26 )
 2. Zakaz żądania dokumentów, którymi dysponuje zamawiający lub które może pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

NOWY SPOSÓB PROCEDOWANIA
 

 •  art. 24 aa – dopuszczalność odwróconej kolejności badania i oceny ofert


ODRZUCENIE OFERTY

 1. Odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp,
 2. Odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp,
 3. Odrzucenie oferty a możliwości poprawienia niektórych omyłek – art. 89 ust. 1 pkt 2 zw. z art. 87 ust. 2 pzp
 • oczywiste omyłki pisarskie
 • oczywiste omyłki rachunkowe
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 1. Przyczyny omyłki, wpływ zawinienia wykonawcy i zamawiającego na istnienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt 2 wz. z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
 2. Odrzucenie oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • przykładowe orzecznictwo
 • najczęściej spotykane przypadki naruszenia uczciwej konkurencji
 1. Odrzucenie oferty, która zwiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • pojęcie „rażąco niska cena”
 • pojęcie „kosztu”
 • rażąco niska cena w orzecznictwie KIO i SO
 1. Odrzucenie oferty, która została złożona przez  wykonawcę wykluczonego lub nie zaproszonego do składania ofert – art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • analiza orzecznictwa
 1. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny  lub kosztu – art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp
 • pojęcie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny
 • pojęcie błędu w obliczaniu ceny
 1. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 •  brak zgody wykonawcy na poprawianie omyłek
 •  milczenie wykonawcy w orzecznictwie
 1. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą – art. 89 ust. 7 pkt 7a
 •  krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium - art. 89 ust. 7 pkt 7b
 • krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty, gdy oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego – art. 89 ust. 7 pkt 7c
 •  krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty, gdy jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób - art. 89 ust. 7 pkt 7d
 • krótka charakterystyka przesłanki
 1. Odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp
 • krótka charakterystyka przesłanki
 • decyzja o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

 

Opinie

Prowadzący o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Chętnie i wyczerpująco udziela odpowiedzi na zadawane w trakcie zajęć pytania. Bardzo przydatna w praktyce tematyka zajęć. Materiały dla uczestników przygotowane w sposób przemyślany, oddające treść zajęć.

Hanna Telakowiec- Skwieczyńska - Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Moim zdaniem jest to szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Ponadto bardzo ważny jest sposób prowadzenia- a w przypadku przedmiotowego szkolenia p. Irena Skubiszak-Kalinowska prezentuje rewelacyjny przekaz. Osobiście najlepsze szkolenie na jakim byłam.

Anna Śniecikowska - Esri Polska sp. z o.o.