Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Przeprowadzenie postępowania krok po kroku na przykładzie przetargu nieograniczonego dla projektów współfinansowanych ze środków UE | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Przeprowadzenie postępowania krok po kroku na przykładzie przetargu nieograniczonego dla projektów współfinansowanych ze środków UE

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest nauka przeprowadzania postepowania krok po kroku, opierając się o przetarg nieograniczony w progu krajowym oraz powyżej progu unijnego dla projektów współfinansowanych z UE.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Program

I. Przeprowadzenie postępowania zamówień

1. Przeprowadzenie postępowania zamówień publicznych krok po kroku, na przykładzie przetargunieograniczonego (w progu krajowym oraz powyżej progu unijnego) dla projektów współfinansowanych ze środków UE
• Dialog techniczny (zasady, sposób przeprowadzenia)
• Szacowanie wartości zamówienia (sposób, zakres, przebieg)
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i opis przedmiotu zamówienia (zakres, przedmiot, opis, zasady opisywania przedmiotu zamówienia, zmiana omyłek treści SIWZ – w jakim trybie, zmiana SIWZ po publikacji)
• Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół zakres obowiązków i odpowiedzialności
• Wadium, gwarancja należytego wykonania zamówienia, rękojmia za wady przedmiotu zamówienia: szacowanie wartości, sposób wniesienia, zwrot, okres wnoszenia
• Ogłoszenie o zamówieniu (przedmiot, zakres, zasady publikacji)
• Sposób odpowiedzi na pytanie zadawane przez wykonawców przed otwarciem ofert
• Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść ofert
• Ocena wykonawcy i ocena oferty (zakres przesłanek weryfikacji i oceny ofert wykonawców oraz ich zdolności) – zasady doboru kryteriów oceny ofert, zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert, obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert
• Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów
• Wybór najkorzystniejszej oferty
• Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia
• Okoliczności odrzucenia oferty, w tym rażąco niska cena
• Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• Rozstrzygnięcie zamówienia
• Przesłanki do unieważnienia postępowania
• Protokół z przeprowadzenia postępowania, jego zakres i informacje, jakie powinny być w nim zawarte


2. Zamówienia z wolnej ręki
• Przesłanki do stosowania trybu
• Przebieg postępowania
• Dokumentowanie


3. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia
• Konsekwencje błędów w świetle ustawy Pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• Przegląd typowych błędów w postępowaniu po stronie zamawiającego


4. Jawność postepowania o udzielenie zamówienia
• Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami
• Jawność SIWZ
• Jawność otwierania ofert
• Okoliczności odstąpienia od zasad jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia


II. Zamówienia publiczne na usługi IT


1. Specyfika rynku zamówień publicznych w zakresie IT
a.) Tryby udzielania zamówień w zakresie IT
• Tryby podstawowe: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
• Pozostałe tryby: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie ocenę, licytacja elektroniczna, konkurs
• Wady i zalety poszczególnych trybów w przypadku zamówień informatycznych
b.) Charakterystyka rynku IT
c.) Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne
d.) Inne zalecenia i rekomendacje w zakresie zamówień w zakresie IT
e.) Specyfika udzielenia zamówień publicznych w sektorze IT współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


2. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne


3. Opis przedmiotu zamówienia
a.) Problemy praktyczne związane z dokonywaniem opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówień publicznych w sektorze IT
b.) Najczęściej popełniane błędy przy budowie opisu przedmiotu zamówienia
• Problemy z zakupem sprzętu wraz z oprogramowaniem
• Wymagania funkcjonalne
• Możliwość używania w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń indywidualizujących a zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
c.) Skuteczne metody dopuszczenia możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ – „kryteria równoważności”


4. Kryteria oceny ofert w zamówieniach IT i związane z nimi zagrożenia


5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu IT
• Konstrukcja warunków udziału w postępowaniu
• Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
• Uzupełnienie dokumentów i wyjaśnienia


6. Umowy z wykonawcami na dostawy i usługi informatyczne
• Ogólne zasady kontraktowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp w tym terminy obowiązywania umowy
• Możliwości i przesłanki dokonywania zmian w zawartej umowie
• Czas trwania umów w sprawie zamówienia publicznego na IT
• Przeniesienie praw autorskich i różne postaci licencji

Opinie

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny przez kompetentnego eksperta. Temat szkolenia został przedstawiony zrozumiale i w sposób wyczerpujący.

Agnieszka Kargulewicz - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

To moje drugie szkolenie z ApexNet i jak poprzednio jestem bardzo zadowolona. Wiedza jest przedstawiana jasno i zrozumiale. Minus za brak wydrukowanej prezentacji.

Marta Jakowenko - Ibirm Bosmal