Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktyków | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktyków

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Bezbłędny przetarg? To możliwe! Pokażemy Ci krok po kroku, jak przygotować przetarg na wyższym poziomie zamówień publicznych.

  • Przygotowanie SIWZ? Naucz się robić to bez błędów!
  • Poprawne odszyfrowanie oferty? Nic prostszego!
  • Klauzule RODO w SIWZ? Drobiazg!

Zdobądź wiedzę, która chroni przed błędami w przetargach.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:


1. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
a.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
b.) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
c.) Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
d.) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy


2. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
• sytuacji ekonomicznej i finansowej
• zdolności technicznej i zawodowej
b) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
c) Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
e) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


3. Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a) Dobór kryteriów oceny ofert
b) Zamówienia, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
c) Opis kryteriów oceny
d) Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert


4. Wymagane zapisy SIWZ w przetargu elektronicznym
a) Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej”
b) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
c) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
e) Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
f) Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
g) Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji


5. Klauzule dotyczące RODO, które zaleca się umieścić w SIWZ


Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
a.) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
• Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu (prawidłowa kolejność)
b) Krótsze terminy w procedurze unijnej
c.) Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
d.) Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem Mini Portalu e-Zamówień:
• Sporządzanie i publikacja formularza postępowania
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert
• Składanie, wycofywanie i zamiana oferty
• Deszyfrowanie i otwarcie ofert - przebieg sesji publicznego otwarcie ofert
e.) Zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
f.) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji)
g) Czy można złożyć skan oferty?
h.) Czy można złożyć skan JEDZ-a?
i.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)
j.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
k.) Badanie ofert - omówienie przesłanek odrzucenia oferty
l.) Zawiadomienie o wyborze oferty
m.) Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych
n.) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Szkolenie przeprowadzone komunikatywnie, prowadzący posiada wysokie kompetencje i wiedzę. Przekazana wiedza przydatna do pracy w prowadzeniu postępowań w dobie elektronizacji z.p.

Marta Wróblewska - 8 Baza Lotnictwa Transportowego Krakowie-Balicach

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie w dogodnej lokalizacji. Przygotowanie trenera wyczerpujące, wiedza nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Paweł Czerkowski - Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu