SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Bezbłędny przetarg - krok po kroku dla praktyków

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zaawansowanych w zamówieniach publicznych, jak i tych, które uzyskały certyfikat po szkoleniu z zamówień publicznych dla początkujących. Trener poruszy także kwestię dotyczącą procesu odszyfrowywania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:


1. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
a.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
b.) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
c.) Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
d.) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy


2. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
• sytuacji ekonomicznej i finansowej
• zdolności technicznej i zawodowej
b) Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
• proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
• umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
c) Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
d) Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
e) Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


3. Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a) Dobór kryteriów oceny ofert
b) Zamówienia, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
c) Opis kryteriów oceny
d) Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert


4. Wymagane zapisy SIWZ w przetargu elektronicznym
a) Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej”
b) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
c) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
e) Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
f) Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
g) Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji


5. Klauzule dotyczące RODO, które zaleca się umieścić w SIWZ


Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
a.) Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
• Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu (prawidłowa kolejność)
b) Krótsze terminy w procedurze unijnej
c.) Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
d.) Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem Mini Portalu e-Zamówień:
• Sporządzanie i publikacja formularza postępowania
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert
• Składanie, wycofywanie i zamiana oferty
• Deszyfrowanie i otwarcie ofert - przebieg sesji publicznego otwarcie ofert
e.) Zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
f.) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji)
g) Czy można złożyć skan oferty?
h.) Czy można złożyć skan JEDZ-a?
i.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)
j.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
k.) Badanie ofert - omówienie przesłanek odrzucenia oferty
l.) Zawiadomienie o wyborze oferty
m.) Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych
n.) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Szkolenie przeprowadzone komunikatywnie, prowadzący posiada wysokie kompetencje i wiedzę. Przekazana wiedza przydatna do pracy w prowadzeniu postępowań w dobie elektronizacji z.p.

Marta Wróblewska - 8 Baza Lotnictwa Transportowego Krakowie-Balicach

Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie w dogodnej lokalizacji. Przygotowanie trenera wyczerpujące, wiedza nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Paweł Czerkowski - Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 9-10 kwietnia 2019 Grzegorz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-03-26

POZNAŃ, HOTEL MERCURE 9-10 maja 2019 Grzegorz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-04-25

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia