Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Elektronizacja zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Elektronizacja zamówień publicznych pół roku po wejściu w życie - orzecznictwo, praktyczne rozwiązania, najczęstsze błędy

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Weź udział w szkoleniu i nie daj się zaskoczyć!

  • Nie pozwól, by jeden skan dokumentu zniszczył cały przetarg
  • Uważaj, używając podpisu typu zewnętrznego
  • Stosuj e-faktury, podczas gdy inni będą wdrażać je na ostatnią chwilę

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

PROGRAM

1. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
a.) Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
b.) Dlaczego można złożyć skan oferty?
c.) Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i oświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. prześle ofertę pocztą elektroniczną lub jej nie zaszyfruje kluczem publicznym)?
d.) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
e.) Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem
f.) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
g.) Na co zwrócić uwagę, w okresie przejściowym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów UE, jeżeli Zamawiający nie chce otrzymywać oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej?


2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
a) Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
b) Certyfikat kwalifikowany
c) Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
d) Czy Zamawiający powinien określić w SIWZ wymagania odnoszące się do zakazu używania przy składaniu podpisu elektronicznego funkcji skrótu SHA-1?
e) Walidacja podpisu złożonego na dokumencie elektronicznym, w którym wprowadzono zmiany
f) Czy można skutecznie złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny za pomocą aplikacji Word Office?
g) Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego


3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O PODWYŻSZONYCH STANDARDACH BEZPIECZEŃSTWA SŁUŻĄCEGO DO SKŁADANIA OFERT i WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
a) Wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących do składania ofert i wniosków o dopuszczenie
b) Zasada niedyskryminacji, ogólnej dostępności oraz interoperacyjności środków komunikacji elektronicznej
c) Jak postąpić w sytuacji, gdy w skutek awarii systemu, nie jest możliwe złożenie oferty za pomocą środka komunikacji elektronicznej?
d) Co zrobić w przypadku, gdy Zamawiającemu nie uda się odszyfrować wszystkich ofert na sesji publicznego otwarcia ofert?
e) Czy Zamawiający może narzucić Wykonawcom format danych, w jakim ma być sporządzona oferta (np. tylko pliki w formacie pdf)?


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ELEKTRONICZNYM FAKTUROWANIU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
a) Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
b) Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
c) Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
d) Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
e) Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?


5. PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.
a) Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
• wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa
b) Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze
c) Usunięcie przepisów kolidujących z elektronizacją zamówień publicznych:
• nowe zasady zwrotu wadium
• zasady postępowania po złożeniu oferty po terminie składania ofert
• bardziej przyjazne zasady sporządzania i przechowywania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
d) Zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
e) Wprowadzenie zasady efektywności oraz obowiązku ewaluacji realizacji umowy o zamówienie publiczne
f.) Uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
g.) Ułatwienia proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• Tryb podstawowy, jako zamiennik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem,
h.) Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO
• Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.

6. RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2019 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679
a) Co to są „dane osobowe” i „przetwarzanie danych osobowych”?
b) Obowiązki Zamawiającego, jako administratora danych osobowych
c) Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO dotyczących wyroków skazujących i dotyczących naruszenia prawa
d) Realizacja prawa osób fizycznych do wglądu, sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) Ochrona danych podawanych przez wykonawcę oraz danych przekazywanych wykonawcy (danych podawanych w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia,, danych uzyskiwanych w ramach procedury samooczyszczenia, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności)
f)  Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia RODO
g) Ograniczenia zasady jawności w związku z RODO
h) Wymagane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane ze stosowaniem klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
i)  Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.
 

OPINIE

Profesjonalizm i komunikatywność trenera. Szeroka wiedza w zakresie zamówień publicznych, wzorowa umiejętność jej przekazywania uczestnikom. Wysoka kultura osobista trenera.

Zdzisław Jałtuszuk - ZUS Lublin

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Trener posiada bardzo bogatą wiedzę ekspercką, którą jest w stanie w bardzo przejrzysty sposób przekazać. Przy doborze szkoleń kieruję się wyborem trenera, dlatego często korzystam ze szkoleń organizowanych przez ApexNet

Rafał Kozłowski - Urząd Miasta w Stalowej Woli

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena