Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Wyzwania dla wykonawców po elektronizacji zamówień publicznych. Praktyczny warsztat na wszystkich rodzajach platform | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wyzwania dla wykonawców po elektronizacji zamówień publicznych. Praktyczny warsztat na wszystkich rodzajach platform

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie pogłębienie wiedzy wykonawców z zakresu elektronizacji przetargów, a także dobycie praktycznych umiejętności niemal wyłącznie w oparciu o case study i najnowsze orzecznictwo.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kadra zarządzająca wykonawców,
• Specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
• Pracownicy działów handlowych,
• Pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
• Osoby weryfikujące oferty konkurencji.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. Podstawy prawne elektronizacji zamówień publicznych w prawie polskim i unijnym istotne z perspektywy praktyka,


2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy albo samo jej podpisanie również objęte są elektronizacją?


3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych. Kto decyduje o wyborze ŚKE w danym przetargu? Jakie są skutki użycia środka nie wymienionego w SIWZ?


4. Zapisy SIWZ szczególnie istotne dla wykonawców:
• informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
• elektroniczny JEDZ,
• kwestie dotyczące wadium po elektronizacji,


5. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
• Podpis elektroniczny - rodzaje, specyfika, sposób podpisu.
• Jak sprawdzić poprawność podpisu?
• Jakie są skutki braku możliwości walidacji podpisu przez zamawiającego?
• Kontrowersje z algorytmem skrótu SHA-1 – podpis poprawny lecz nieważny?
• Czy można uzupełnić podpis zewnętrzny?
• Najnowsze orzecznictwo KIO


6. Jak w praktyce złożyć ofertę? Miniportal i inne platformy zakupowe wykorzystywane przez zamawiających.
• forma oferty,
• jak dokumentować złożenie oferty elektronicznie?
• czy skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to ważna oferta? Co na to KIO w najnowszych orzeczeniach?
• procedura uzupełnień i wyjaśnień,
• w jakiej formie przedstawić pełnomocnictwo do złożenia oferty? 3 scenariusze – który wybrać?
• co jeśli podwykonawca lub podmiot trzeci nie dysponuje pełnomocnictwem elektronicznym?
• w jakiej formie najlepiej przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów? Kontrowersje i możliwe scenariusze.
• forma i treść dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.
• W jakiej postaci i formie przedkładać ww. dokumenty? Co jeśli posiadam dokument wyłącznie w formie pisemnej? Kto poświadcza jakie dokumenty za zgodność z oryginałem?
• Czy podpisywanie każdego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym to konieczność?
• wadium w świetle elektronizacji – czy naprawdę musi być złożone w oryginale dokumentu elektronicznego? Jakie są alternatywy?
• czy można używać podpisanego elektronicznie dokumentu w większej licznie przetargów?


7. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,


8. Platforma e-zamówienia jako docelowe narzędzie zakupowe w administracji.
• Przegląd platform: MiniPortal, e-zamawiający, Open Nexus, b2b, smart PZP – warsztat


9. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa)
• jak się przygotować organizacyjnie?
• proces złożenia oferty
• kto musi a kto nie musi mieć pełnomocnictwa?
• podpis formularza a podpis oferty – jak działać bezpiecznie
• kompresowanie dokumentów ofertowych i błędy w podpisach i szyfrowaniu.


10. Omówienie aktualnych działań, stanu faktycznego i prawnego zmierzających do pełnej elektronizacji zamówień publicznych,


11. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców. Najczęstsze błędy wykonawców, ale także zamawiających wraz ze wskazaniem podstaw do kwestionowania błędnych rozstrzygnięć przed KIO.

Opinie

Dowodem na pozytywne opinie jest liczne korzystanie z ApexNet przez naszą spółkę. Szkolenie jest wartościowe a prowadzący tylko to potwierdza. Nic bym nie zmieniał w formule szkolenia.

Grzegorz Szewczyk - Elektromontaż - Lublin Sp.zo.o. Mikołajczak

Polecam szkolenie. Trener w zrozumiały sposób wyjaśnia wszelkie kwestie. Często wraca do przedstawionych już zagadnień w celu ich przypomnienia i szczegółowego zrozumienia.

Joanna Suszyńska - TORHAMER Sp. z o o