SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych
• pracownicy przygotowujący SIWZ i OPZ
• osoby kontrolujące postępowania

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

 1. Czynności związane z przygotowaniem postępowania na roboty budowlane.
 1. Ustalenie wartości zamówienia:
 • zasady agregacji zamówień na roboty budowlane;
 • różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
 • zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 • udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.
   
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia;
 • ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
 • obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę;
 • postępowanie na wykonanie, czy też na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych?
   
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia;
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 • Zasady polegania na zasobie podmiotu trzeciego oraz wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu orzecznictwie KIO i TSUE:
 • Warunki wystąpienia „stosownej sytuacji” umożliwiającej korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego;
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby każdy z konsorcjantów spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki nakazujące rozpatrywanie łącznego potencjału konsorcjum.

 

 1. Podwykonawcy w postępowaniach na roboty budowlane:
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
   
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
   
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
   
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.

 

 1. Elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniach na roboty budowlane:
  1. Komunikacja z Zamawiającym:
 • Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów:
 • Dokumenty prywatne – oryginał czy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 • Dokumenty urzędowe – które dokumenty wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystawcy, a które nie?
 • Pełnomocnictwa – oryginał i kopia poświadczona notarialnie w postaci elektronicznej.
 • Dokument wadialny i zabezpieczenia należytego wykonania umowy – czy musi być w postaci elektronicznej?
  1. Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją:
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, definicja, koszty, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać?
 • Środki komunikacji elektronicznej – definicja, przykłady, „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
 • Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
 • Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.
 • Wnoszenie odwołania wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę w postaci elektronicznej oraz dalszych pism w sprawie na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu.

 

 1. Realizacja zawartej umowy:
 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
 2. Odstąpienie od umowy.
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 4. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
 5. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
 6. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

 

 1. Wejście w życie przepisów o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych:
 1. Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
 2. Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
 3. Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
 4. Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
 5. Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?

 

Opinie

Szkolenie na poziomie znacznie przekraczającym oczekiwania. Trener posiada rozległą wiedzę oraz potrafi ją przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Obsługa szkolenia również na bardzo wysokim poziomie.

Piotr Wideł - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wysokie kompetencje prowadzącego, przekazywanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób. Bardzo dobra lokalizacja szkolenia.

Aleksandra Żyłuk – Czapiewska - Perspektive s.c. A. Żyłuk-Czapiewska, Z. Barski

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 14-15 maja 2019 Łukasz Czaban 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-04-30

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia