Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Stwórz solidne postępowanie w zakresie robót budowlanych dzięki wiedzy na temat:

 • podwykonawców w zamówieniach publicznych,
 • umów,
 • e-fakturowania...

…i wielu innych niezbędnych zagadnień, które pomogą Ci w skonstruowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Najważniejszym narzędziem jest… wiedza!

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

PROGRAM

 1. Czynności związane z przygotowaniem postępowania na roboty budowlane.
 1. Ustalenie wartości zamówienia:
 • zasady agregacji zamówień na roboty budowlane;
 • różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
 • zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;
 • udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.
   
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia;
 • ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
 • obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę;
 • postępowanie na wykonanie, czy też na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych?
   
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia;
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 • Zasady polegania na zasobie podmiotu trzeciego oraz wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu orzecznictwie KIO i TSUE:
 • Warunki wystąpienia „stosownej sytuacji” umożliwiającej korzystanie z zasobu podmiotu trzeciego;
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby każdy z konsorcjantów spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki nakazujące rozpatrywanie łącznego potencjału konsorcjum.

 

 1. Podwykonawcy w postępowaniach na roboty budowlane:
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
   
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
   
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
   
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.

 

 1. Elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniach na roboty budowlane:
  1. Komunikacja z Zamawiającym:
 • Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów:
 • Dokumenty prywatne – oryginał czy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 • Dokumenty urzędowe – które dokumenty wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystawcy, a które nie?
 • Pełnomocnictwa – oryginał i kopia poświadczona notarialnie w postaci elektronicznej.
 • Dokument wadialny i zabezpieczenia należytego wykonania umowy – czy musi być w postaci elektronicznej?
  1. Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją:
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, definicja, koszty, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać?
 • Środki komunikacji elektronicznej – definicja, przykłady, „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
 • Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
 • Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.
 • Wnoszenie odwołania wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę w postaci elektronicznej oraz dalszych pism w sprawie na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu.

 

 1. Realizacja zawartej umowy:
 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
 2. Odstąpienie od umowy.
 3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
 4. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
 5. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
 6. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

  5. Kryterium kosztu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane

  a. Definicja kosztu
  b. Rachunek kosztu cyklu życia
  c. Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
  • kalkulacja kosztów cyklu życia
  • sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
  • Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku,
  • jak prawidłowo sporządzić uzasadnienie zastosowania najniższej ceny, jako jedynego kryterium wyboru?

OPINIE

Szkolenie na poziomie znacznie przekraczającym oczekiwania. Trener posiada rozległą wiedzę oraz potrafi ją przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Obsługa szkolenia również na bardzo wysokim poziomie.

Piotr Wideł - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wysokie kompetencje prowadzącego, przekazywanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób. Bardzo dobra lokalizacja szkolenia.

Aleksandra Żyłuk – Czapiewska - Perspektive s.c. A. Żyłuk-Czapiewska, Z. Barski

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena