Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Najnowsze zmiany i orzecznictwo w zamówieniach publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Najnowsze zmiany i orzecznictwo w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Trener poruszy podczas spotkania tak istotne kwestie, jak klauzule społeczne czy kontrowersje przy udzielaniu zamówień publicznych.

Weź udział w szkoleniu, a…

  • Będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Nie dasz się zaskoczyć nowościom w kwestii RODO
  • PEF nie będzie miała przed Tobą tajemnic

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. RODO w zamówieniach publicznych w świetle ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
a) Co to są „dane osobowe” i „przetwarzanie danych osobowych”?
b) Obowiązki Zamawiającego, jako administratora danych osobowych
c) Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO dotyczących wyroków skazujących i dotyczących naruszenia prawa
d) Realizacja prawa osób fizycznych do wglądu, sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) Ochrona danych podawanych przez wykonawcę oraz danych przekazywanych wykonawcy (danych podawanych w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia,, danych uzyskiwanych w ramach procedury samooczyszczenia, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności)
f) Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia RODO
g) Ograniczenia zasady jawności w związku z RODO
h) wymagane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane ze stosowaniem klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
i) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.


2. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
a.) Warunek umożliwiający ubieganie się o zamówienie wyłącznie zakładom pracy chronionej oraz innym wykonawcom, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
b.) Zakres i możliwości stosowania klauzul społecznych przy opisywaniu przedmiotu zamówienia:
• Klauzule obligatoryjne
- określenie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629).
• Klauzule fakultatywne:
- Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością̨ lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:
c.) Klauzule społeczne w ramach kryteriów oceny ofert obejmujące:
• integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
• dostępność dla osób niepełnosprawnych;
• uwzględnianie potrzeb użytkowników.


3. Kontrowersje przy udzielaniu zamówień publicznych w świetle orzecznictwa.
a) Problemy ze stosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• Stosowanie algorytmu SHA-1 po 1 lipca 2018 r;
• Użycie podpisu zewnętrznego, a przesłanie Zamawiającemu wyłącznie pliku zawierającego treść dokumentu podpisywanego bez dodatkowego pliku kontrolnego;
• Znacznik czasu – czy jego użycie jest obligatoryjne?
b) Dokument wadialny w e-zamówieniach:
• Skan wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem wystawcy;
• Pełnomocnictwo do podpisania wadium;
• Wadium w formie pisemnej złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego, a możliwość odrzucenia oferty wykonawcy.
c) Oferty sporządzona elektronicznie:
• Czy skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to oferta sporządzana elektronicznie, czy też kopia oferty?
• Oferty elektroniczne w dyrektywie 24/2014;
• Stanowisko UZP odnośnie skanowania oferty z października 2018 roku, a zapowiedź wydania opinii po uzyskanie stanowisku m.in. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
d) Zamknięcie przez Komisję Europejską serwisu ESP w kwietniu:
• Co z postępowaniami wszczętymi przed zamknięciem serwisu;
• Nowe narzędzie wspierające Zamawiających i Wykonawców przygotowane przez UZP.
e) Regulacje związane z udzielaniem zamówień poniżej progów unijnych:
• Czy dopuszczenie składania ofert elektronicznych przez Zamawiającego wyklucza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem?
• czym trzeba pamiętać na etapie tworzenia SIWZ aby nie otrzymać oświadczeń lub dokumentów środkiem komunikacji elektronicznej?


4. Wejście w życie przepisów o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
a) Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
b) Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
c) Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
d) Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
e) Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?

Opinie

Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, z elementami dodatkowymi. Wypełnione treścią maksymalnie. Wiedza trenera i przekaz - ponad przeciętna! Organizacja szkolenia- bardzo dobra.

Halina Rutyna - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób - wysoko oceniam kompetencje oraz komunikatywność trenera. Zdobyta wiedza znacznie ułatwi stosowanie PZP w zamówieniach po kolejnych nowelizacjach ustawy.

Krzysztof Ściga - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach