SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Najnowsze zmiany i orzecznictwo w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

Dlaczego Warto?

Trener poruszy podczas spotkania tak istotne kwestie, jak klauzule społeczne czy kontrowersje przy udzielaniu zamówień publicznych.

Weź udział w szkoleniu, a…

  • Będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Nie dasz się zaskoczyć nowościom w kwestii RODO
  • PEF nie będzie miała przed Tobą tajemnic

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. RODO w zamówieniach publicznych w świetle ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
a) Co to są „dane osobowe” i „przetwarzanie danych osobowych”?
b) Obowiązki Zamawiającego, jako administratora danych osobowych
c) Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO dotyczących wyroków skazujących i dotyczących naruszenia prawa
d) Realizacja prawa osób fizycznych do wglądu, sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) Ochrona danych podawanych przez wykonawcę oraz danych przekazywanych wykonawcy (danych podawanych w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia,, danych uzyskiwanych w ramach procedury samooczyszczenia, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności)
f) Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia RODO
g) Ograniczenia zasady jawności w związku z RODO
h) wymagane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane ze stosowaniem klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
i) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.


2. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
a.) Warunek umożliwiający ubieganie się o zamówienie wyłącznie zakładom pracy chronionej oraz innym wykonawcom, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
b.) Zakres i możliwości stosowania klauzul społecznych przy opisywaniu przedmiotu zamówienia:
• Klauzule obligatoryjne
- określenie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629).
• Klauzule fakultatywne:
- Określenie wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością̨ lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:
c.) Klauzule społeczne w ramach kryteriów oceny ofert obejmujące:
• integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
• dostępność dla osób niepełnosprawnych;
• uwzględnianie potrzeb użytkowników.


3. Kontrowersje przy udzielaniu zamówień publicznych w świetle orzecznictwa.
a) Problemy ze stosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• Stosowanie algorytmu SHA-1 po 1 lipca 2018 r;
• Użycie podpisu zewnętrznego, a przesłanie Zamawiającemu wyłącznie pliku zawierającego treść dokumentu podpisywanego bez dodatkowego pliku kontrolnego;
• Znacznik czasu – czy jego użycie jest obligatoryjne?
b) Dokument wadialny w e-zamówieniach:
• Skan wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem wystawcy;
• Pełnomocnictwo do podpisania wadium;
• Wadium w formie pisemnej złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego, a możliwość odrzucenia oferty wykonawcy.
c) Oferty sporządzona elektronicznie:
• Czy skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to oferta sporządzana elektronicznie, czy też kopia oferty?
• Oferty elektroniczne w dyrektywie 24/2014;
• Stanowisko UZP odnośnie skanowania oferty z października 2018 roku, a zapowiedź wydania opinii po uzyskanie stanowisku m.in. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
d) Zamknięcie przez Komisję Europejską serwisu ESP w kwietniu:
• Co z postępowaniami wszczętymi przed zamknięciem serwisu;
• Nowe narzędzie wspierające Zamawiających i Wykonawców przygotowane przez UZP.
e) Regulacje związane z udzielaniem zamówień poniżej progów unijnych:
• Czy dopuszczenie składania ofert elektronicznych przez Zamawiającego wyklucza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem?
• czym trzeba pamiętać na etapie tworzenia SIWZ aby nie otrzymać oświadczeń lub dokumentów środkiem komunikacji elektronicznej?


4. Wejście w życie przepisów o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
a) Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
b) Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
c) Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro?
d) Platforma elektronicznego fakturowania (PEF)
e) Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?

Opinie

Bardzo merytorycznie prowadzone szkolenie, z elementami dodatkowymi. Wypełnione treścią maksymalnie. Wiedza trenera i przekaz - ponad przeciętna! Organizacja szkolenia- bardzo dobra.

Halina Rutyna - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób - wysoko oceniam kompetencje oraz komunikatywność trenera. Zdobyta wiedza znacznie ułatwi stosowanie PZP w zamówieniach po kolejnych nowelizacjach ustawy.

Krzysztof Ściga - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach