Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Ucz się na błędach...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Ucz się na błędach innych - wyniki kontroli zamówień publicznych w szpitalach

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych w służbie zdrowia. Zwrócimy uwagę na błędy, które popełniają zamawiający medyczni oraz obszary zagrożeń, aby ustrzec się przed kolejnymi nieprawidłowościami.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

PROGRAM

1. Warunki penalizacji za błędy popełniane przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w służbie zdrowia.

a)      Wystąpienie nieprawidłowości:

 • Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
 • Naruszenia, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 • Naruszenia, które nie mają wpływu na wynik postępowania.

b)      Delikty naruszające dyscyplinę finansów publicznych:

 • Naruszenia stanowiące dyscyplinę finansów publicznych;
 • Warunki ukarania;
 • Katalog kar.

c)      Osoby pociągane do odpowiedzialności.

2. Obszary zagrożeń w zamówieniach publicznych – omówienie popełnianych błędów.

a)      Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia:

 • Zestaw niedopuszczalnych narzędzi i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego w służbie zdrowia;
 • Warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia;
 • Znak towarowy jako:
 • Wymóg,
 • Zalecenie,
 • Przykład.
 • Przypadki aprobujące znak towarowy przy opisywaniu leków.

b)      Ustalenie wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części

 • Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia;
 • Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? - zasady agregacji zamówień;
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
 • Podział zamówienia na części jako instrument wsparcia MŚP;
 • Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp).

c)      Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla placówek medycznych.

 • Warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
 • Ograniczenia dotyczące wysokości wymaganego obrotu rocznego;
 • Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów;
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

d)      Kontrola wypełnienia przez zamawiającego obowiązków w zakresie określania kryteriów oceny ofert.

 • Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%;
 • Wymagania dotyczące wskazania w SIWZ standardów jakościowych w zakresie wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz w załączniku do protokołu sposobu ujęcia w opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia;
 •  Niedopuszczalne kryteria jakościowe.

3.      Kontrowersje przy procedurach elektronicznych.

a)      Problemy ze stosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • Walidacja podpisu;
 • Znacznik czasu – czy jego użycie jest obligatoryjne?

b)      Dokument wadialny w e-zamówieniach:

 • Skan wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem wystawcy;
 • Pełnomocnictwo do podpisania wadium;
 • Wadium w formie pisemnej złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego, a możliwość odrzucenia oferty wykonawcy.

c)      Oferty sporządzone elektronicznie:

 • Czy skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to oferta sporządzana elektronicznie, czy też kopia oferty?

d)      Regulacje związane z udzielaniem zamówień poniżej progów unijnych:

 • Czy dopuszczenie składania ofert elektronicznych przez Zamawiającego wyklucza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem?
 • czym trzeba pamiętać na etapie tworzenia SIWZ aby nie otrzymać oświadczeń lub dokumentów środkiem komunikacji elektronicznej?

 

 

 

OPINIE

ApexNet i pan Łukasz Czaban, jak zwykle, stanęli na wysokości zadania. Ogromna wiedza, ale też szybkość przekazania zagadnienia. "Kaliber maszynowy" - to dobre porównanie.

Teresa Bartczak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wspaniałe szkolenie przeprowadzone przez pana Łukasza Czabana. Tematyka zaprezentowana szczegółowo, fachowo i merytorycznie, a co najważniejsze bardzo ciekawie, z pasją z wieloma przykładami z życia. Za to cenię Państwa szkolenia i na pewno jeszcze nie raz z nich skorzystam.

Małgorzata Pacuska - OMC Envag Sp z o o

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena